(bv: 040401009, 991900004, 140301035, 990716007, 990916054, 979002165, 029099041, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499031) met declaratienummer (15A616)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hartKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 17 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3432%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1131%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5716%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,2388%
190205Verpleegdag klasse 3B.6012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.6,0574%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,2762%
39843Bewakingstelemetrie.7,2525%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,2315%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,1515%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,6710%
39837Residubepaling longen.15%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.13%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,333%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,673%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.12%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.12%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.18%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.2,333%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,52%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.6,52%
33290Behandeling met de cardioverter.12%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,7976%
39494Echografie van het hart.1,5257%
87070Echografie van de buikorganen.1,0717%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).114%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).112%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0912%
89070Echografie onderste extremiteit.1,718%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.18%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.17%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.17%
85120Laevocardiografie.1,136%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.16%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,46%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,26%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.15%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
39520Angiocardiografie.13%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.1,52%
39510Aortografie.12%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.12%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium12,6690%
70443Kalium12,7990%
70419Kreatinine11,7190%
70116Ureum10,5988%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).10,1588%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,0686%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.28,5684%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,7183%
70715Trombocyten tellen6,3583%
74895Kreatine-fosfokinase4,381%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,7880%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.18,3578%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,0475%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,9672%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,4360%
74896Alkalische fosfatase3,5559%
70703Bezinkingssnelheid350%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,9850%
70425Cholesterol, totaal1,3847%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,3146%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,6542%
74251Cholesterol, HDL1,4639%
70460Triglyceriden1,1939%
74899Troponine, cardiale isovorm2,6238%
70707Protrombinetijd8,8836%
70718Differentiele telling (machinaal)4,1936%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed13,434%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,4733%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,5532%
74801Eiwit2,9332%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,0131%
74802Albumine4,1129%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,4428%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2328%
70119Chloride3,728%
72649Ferritine2,525%
70303Sediment1,6224%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,3423%
70307Amylase2,2123%
70820BNP/NT-proBNP223%
70717Differentiele telling (hand)3,6316%
70421Fosfaat6,4916%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1416%
70437IJzer1,1414%
70424Alkali reserve2,0313%
70469Magnesium7,111%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,7111%
70468Melkzuur10,2210%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,3310%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1110%
70130Urinezuur5,529%
70449Transferrine19%
72582Foliumzuur1,259%
70714Eosinofielen tellen3,59%
70716Reticulocyten tellen1,677%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,57%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,677%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,677%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,66%
74803Myoglobine26%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief16%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine4,46%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,55%
74065HbAlc1,255%
70751Transketolase - in erytrocyten.4,333%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu3,673%
70108Diaceetzuur2,673%
74898Hydroxyboterzuur.dehydrogenase (HBDH).3,333%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)13%
77291Haptoglobine13%
70496Osmolariteit1,333%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)10,713%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief12%
70445IJzerbindingscapaciteit12%
72575Thyroxine (T4)12%
72646Parathormoon (PTH)12%
70428Angiotensine converting enzym12%
72501Cortisol12%
77451Antitrombine III activiteit32%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)22%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,52%
70737Tromboplastinetijd, partieel51,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,4826%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1726%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,726%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,3523%
71105HBs antigeen1,2422%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,5317%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,3516%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,8616%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,2514%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,8910%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,389%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,677%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,66%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,46%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,755%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,333%
70517Beta lactamase test3,52%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd42%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.12%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)12%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.22%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,66%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,55%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,5824%
193021Logopedie.2,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,410%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat152%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1340%
39679Hartteambespreking.15%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2175%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,46%
39692Preassessment opname.12%
;