(bv: 149399037, 089999026, 219799012, 990022062, 099499022, 099999036, 020117021, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99599008) met declaratienummer (15B708)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 50 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.136%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2529%
190011Eerste polikliniekbezoek.121%
190009Klinisch intercollegiaal consult.27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.47,9286%
190205Verpleegdag klasse 3B.6414%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.271%
39843Bewakingstelemetrie.721%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).314%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.17%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.17%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.17%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).17%
39719Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.17%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.17%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.27%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.17%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.57%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.37%
39680Perifeer infuus inbrengen.27%
39939Aerosolbehandeling.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,4579%
39494Echografie van het hart.1,6357%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,836%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,3321%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2,3321%
87070Echografie van de buikorganen.114%
120501PET WB (whole body), oncologie.114%
84042CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.17%
39330Inbrengen van contrastmiddel bij bronchografie, per zitting.17%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.17%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.17%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.17%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.17%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.17%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).17%
87090MRI abdomen.17%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.17%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.17%
80021Directe percutane arteriŽle punctie.37%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,5493%
70419Kreatinine19,2393%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,2393%
70442Natrium20,2393%
70116Ureum15,7793%
70443Kalium20,9293%
70715Trombocyten tellen1086%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,7379%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,5579%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,4579%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,2779%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.25,371%
74895Kreatine-fosfokinase2,171%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.26,771%
74801Eiwit1,3857%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,7557%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,6357%
74802Albumine4,6357%
74896Alkalische fosfatase5,2557%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,2950%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,7150%
70703Bezinkingssnelheid2,543%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,3343%
70820BNP/NT-proBNP1,436%
70468Melkzuur436%
70421Fosfaat5,636%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,436%
70707Protrombinetijd17,236%
72573Thyrotrofine (TSH)129%
70307Amylase2,2529%
74899Troponine, cardiale isovorm3,2529%
70119Chloride3,2529%
70130Urinezuur1,3321%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1421%
70469Magnesium7,6721%
70425Cholesterol, totaal121%
70718Differentiele telling (machinaal)3,6721%
72649Ferritine1,6721%
72570Thyroxine (vrij T4)114%
70460Triglyceriden114%
70716Reticulocyten tellen214%
70303Sediment4,514%
74151Lipase114%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd114%
70108Diaceetzuur1,514%
74251Cholesterol, HDL114%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,514%
70737Tromboplastinetijd, partieel2814%
70437IJzer17%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.17%
70496Osmolariteit17%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)17%
72424Apolipoproteine A, B, C, E17%
70717Differentiele telling (hand)27%
74803Myoglobine37%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.27%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).17%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)27%
72551Luteiniserend hormoon (LH)17%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief17%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).37%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel47%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.17%
70483Ammoniak17%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).17%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)47%
70445IJzerbindingscapaciteit17%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)107%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu177%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)636%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch336%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6,3321%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,6721%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6721%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,514%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF37%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF37%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief27%
70643Immunodiffusie reactie17%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay17%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot27%
71105HBs antigeen17%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch17%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay17%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch177%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink17%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay47%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,3321%
193012Enkelvoudige ergotherapie37%
193021Logopedie.37%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1743%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,514%
39679Hartteambespreking.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname157%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).1514%
;