(bv: 079899020, 149399037, 040401004, 131999124, 199299099, 029099014, 069499008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99599012) met declaratienummer (15E319)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.5050%
190205Verpleegdag klasse 3B.3850%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5100%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.150%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).150%
39506Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog.250%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.250%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.150%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.950%
39494Echografie van het hart.150%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.150%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.150%
85190MRI-hart.250%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.250%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70693Anti-nucleaire factor (ANF)150%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)650%
70419Kreatinine2450%
74802Albumine2050%
72420IgG subklassen450%
70714Eosinofielen tellen150%
70468Melkzuur950%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym750%
70119Chloride1450%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2250%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.150%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4150%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)250%
70421Fosfaat2450%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1750%
72570Thyroxine (vrij T4)150%
70715Trombocyten tellen3150%
70469Magnesium2050%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu250%
70303Sediment150%
74151Lipase150%
70820BNP/NT-proBNP450%
70703Bezinkingssnelheid150%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)250%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2350%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1550%
72573Thyrotrofine (TSH)150%
70716Reticulocyten tellen150%
70489ASAT, SGOT, transaminase1750%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.550%
70307Amylase1050%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch350%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6850%
70707Protrombinetijd2150%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)250%
70442Natrium7050%
74895Kreatine-fosfokinase1150%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.250%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel150%
70717Differentiele telling (hand)650%
70689C-reactive proteinen (CRP)950%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3250%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6650%
74801Eiwit150%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1150%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling150%
70443Kalium7550%
74896Alkalische fosfatase1450%
70116Ureum1750%
72649Ferritine850%
70737Tromboplastinetijd, partieel2150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay350%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief150%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch850%
70517Beta lactamase test150%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF150%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.150%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)750%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)250%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay150%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk250%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch350%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme750%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.250%
70503Kweekproef op tuberculose150%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch850%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera150%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1050%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.350%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.250%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.250%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.150%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.150%
;