(bv: 149599024, 070601019, 219699014, 990003003, 069599015, 089999044, 109799017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699013) met declaratienummer (15A632)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 19 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,9478%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0442%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4338%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,6492%
190205Verpleegdag klasse 3B.47,28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,7445%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,3242%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6327%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,48%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,257%
39739Duplexonderz. arterien of venen17%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).15%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.2,53%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,757%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2912%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,57%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,250%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,6832%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).125%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5820%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,2215%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,2215%
89070Echografie onderste extremiteit.2,4312%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.112%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.2,1412%
87070Echografie van de buikorganen.1,6710%
87090MRI abdomen.110%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,48%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,257%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,335%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,335%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.2,53%
84042CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine8,4992%
70116Ureum7,8592%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,2290%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,0490%
70442Natrium8,8390%
70443Kalium8,8990%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,5788%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.41,488%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.33,5273%
70715Trombocyten tellen5,3768%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,8960%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase257%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0953%
70703Bezinkingssnelheid353%
74896Alkalische fosfatase2,0652%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,1652%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,0443%
74802Albumine3,5443%
70707Protrombinetijd9,0438%
70718Differentiele telling (machinaal)3,7438%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,4338%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,3637%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,7635%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,1935%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,8127%
70119Chloride2,1327%
74801Eiwit2,4725%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd10,2123%
74895Kreatine-fosfokinase2,6720%
70307Amylase1,2718%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,317%
70303Sediment1,317%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1115%
70421Fosfaat2,1115%
72582Foliumzuur115%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,7815%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine115%
70717Differentiele telling (hand)1,6313%
70425Cholesterol, totaal113%
70820BNP/NT-proBNP2,1412%
72649Ferritine1,2912%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,2912%
70460Triglyceriden112%
70469Magnesium2,4312%
74251Cholesterol, HDL1,1710%
71511Vitamine B1, Thiamine110%
70424Alkali reserve2,8310%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,510%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1710%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,28%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)18%
71512Vitamine B6, Pyridoxine18%
70437IJzer17%
70716Reticulocyten tellen17%
70468Melkzuur1,257%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel27%
74899Troponine, cardiale isovorm2,257%
70449Transferrine15%
74065HbAlc15%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,335%
70130Urinezuur15%
70445IJzerbindingscapaciteit13%
72646Parathormoon (PTH)13%
77291Haptoglobine13%
70123Homocysteine13%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)5,53%
71739Micro-albumine in urine13%
70714Eosinofielen tellen1,53%
74151Lipase13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2147%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,4643%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch20,7337%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch7,3315%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7513%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch212%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,3310%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,48%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch6,335%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,335%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,53%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd43%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,53%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief13%
70517Beta lactamase test1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.20,0842%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.5,335%
193012Enkelvoudige ergotherapie53%
193021Logopedie.123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,4425%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,338%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4148%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.15%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4177%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,8915%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2912%
39692Preassessment opname.1,335%
;