(bv: 131999103, 990061060, 029199165, 089999077, 029199110, 990616069, 119999015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699020) met declaratienummer (15B713)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Diabetische voet


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Diabetische voetKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 10 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,7482%
190011Eerste polikliniekbezoek.136%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,889%
190205Verpleegdag klasse 3B.32,6711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8239%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,1329%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.111%
39776Hematotachografie (HTG), Doppler.311%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.27%
39739Duplexonderz. arterien of venen1,57%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).14%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,618%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).27%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.57%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.17%
38895Verwijderen groot gips.14%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.14%
38877Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, beperkt.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,564%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,5354%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).132%
89070Echografie onderste extremiteit.218%
87070Echografie van de buikorganen.1,6711%
87090MRI abdomen.111%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.17%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.17%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.17%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.24%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.14%
88090MRI bekken.14%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).14%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.14%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.14%
39492Echografie van de buikorganen.14%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.14%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
39494Echografie van het hart.14%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,1993%
70442Natrium8,4489%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.70,8489%
70443Kalium9,2889%
70419Kreatinine9,1386%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).10,2986%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.77,6786%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,4882%
70116Ureum7,8382%
70715Trombocyten tellen5,4579%
70703Bezinkingssnelheid3,7571%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,6368%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,2864%
74896Alkalische fosfatase3,3364%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,7161%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,3561%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,7661%
70718Differentiele telling (machinaal)3,8157%
74802Albumine2,4350%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3639%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,2739%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,1839%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,4539%
70303Sediment2,1329%
74801Eiwit229%
70421Fosfaat1,529%
74895Kreatine-fosfokinase1,6329%
70307Amylase2,2925%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,5725%
70707Protrombinetijd12,521%
70469Magnesium1,818%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,218%
70425Cholesterol, totaal114%
70717Differentiele telling (hand)414%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym214%
74251Cholesterol, HDL1,7514%
74064Geglyceerde hemoglobine114%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1014%
74065HbAlc1,7514%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,7514%
70119Chloride2,2514%
72573Thyrotrofine (TSH)114%
70460Triglyceriden111%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,6711%
70820BNP/NT-proBNP1,3311%
77291Haptoglobine111%
70424Alkali reserve7,6711%
71512Vitamine B6, Pyridoxine17%
72424Apolipoproteine A, B, C, E27%
74899Troponine, cardiale isovorm27%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine17%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)17%
70714Eosinofielen tellen17%
72570Thyroxine (vrij T4)17%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen17%
72646Parathormoon (PTH)1,57%
71511Vitamine B1, Thiamine17%
70487Fibrinogeen14%
72649Ferritine14%
70201Bloed (occult), kwalitatief14%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).14%
70445IJzerbindingscapaciteit14%
72582Foliumzuur14%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)254%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief14%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
70110Indican14%
70496Osmolariteit14%
70437IJzer14%
72541Insuline14%
70744Alkalische fosfatase, kwantitatief, in leucocyten34%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel24%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)14%
70483Ammoniak14%
70716Reticulocyten tellen14%
74151Lipase14%
74803Myoglobine14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,2557%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,557%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch24,6743%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,6439%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7339%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,5725%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,4325%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,218%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,7514%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,6711%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.111%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig37%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch57%
70514Interactie MRC van twee antibiotica1,57%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch17%
70517Beta lactamase test1,57%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch87%
71105HBs antigeen17%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay47%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).34%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF14%
70913Wormeieren (concentratie)14%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay34%
70914Protozoaire cysten (concentratie)14%
70643Immunodiffusie reactie14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.17%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.37%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay24%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.12,2925%
193012Enkelvoudige ergotherapie1,57%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.14%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog14%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.14%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog14%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog234%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0939%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0664%
39692Preassessment opname.111%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).117%
190034Afwezigheidsdag24%
190112Toeslag brandwonden294%
;