(bv: 990003007, 990216011, 179799044, 979001184, 020110096, 990416017, 109999040, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699032) met declaratienummer (15C431)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.124%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,519%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4095%
190205Verpleegdag klasse 3B.385%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5,8562%
39843Bewakingstelemetrie.3,519%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.25%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.15%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.15%
39839Spirografische longfunctiebepaling.15%
39739Duplexonderz. arterien of venen15%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.35%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,9481%
39494Echografie van het hart.1,4552%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4552%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4443%
87070Echografie van de buikorganen.1,2519%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.110%
87090MRI abdomen.15%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.15%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
81290MRI hersenen15%
85190MRI-hart.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,2690%
70443Kalium13,7990%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,0590%
70419Kreatinine14,2190%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,7990%
70116Ureum13,8490%
70442Natrium13,8490%
70715Trombocyten tellen7,4486%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.24,4181%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,2576%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,3876%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,576%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,4476%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,3667%
74896Alkalische fosfatase3,4662%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.257%
74895Kreatine-fosfokinase2,0952%
74801Eiwit1,948%
74802Albumine343%
70703Bezinkingssnelheid2,3343%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,7843%
70718Differentiele telling (machinaal)2,538%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,7538%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,8633%
70421Fosfaat2,5733%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.233%
70469Magnesium4,6729%
70425Cholesterol, totaal1,3329%
70303Sediment1,529%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,3329%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,424%
70460Triglyceriden1,424%
70119Chloride419%
70707Protrombinetijd119%
74899Troponine, cardiale isovorm1,519%
74251Cholesterol, HDL1,7519%
72573Thyrotrofine (TSH)1,7519%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd219%
72649Ferritine1,519%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,519%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym214%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6714%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,3314%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,6714%
70307Amylase114%
70468Melkzuur114%
70449Transferrine110%
72646Parathormoon (PTH)110%
70437IJzer110%
72582Foliumzuur110%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine110%
70716Reticulocyten tellen1,510%
74803Myoglobine2,510%
72104Fenylpyrodruivenzuur, kwalitatief15%
74151Lipase15%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)25%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)15%
70483Ammoniak15%
70201Bloed (occult), kwalitatief25%
70820BNP/NT-proBNP15%
70714Eosinofielen tellen15%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)15%
70487Fibrinogeen15%
71511Vitamine B1, Thiamine15%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief15%
70108Diaceetzuur15%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu25%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)15%
71739Micro-albumine in urine25%
70424Alkali reserve15%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)75%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1852%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,4443%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch243%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,1338%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,7538%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,6714%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,6714%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig110%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,510%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd25%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch15%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief15%
70517Beta lactamase test25%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay105%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,624%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.410%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.110%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog110%
193012Enkelvoudige ergotherapie3,510%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog15%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd313%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.114%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,6714%
39679Hartteambespreking.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2557%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).25%
;