(bv: 990003017, 020112038, 990027154, 109599008, 140301055, 979003003, 131999114, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699049) met declaratienummer (15C436)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van slagaders of haarvaten


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van slagaders of haarvatenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 15 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4453%
190011Eerste polikliniekbezoek.127%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1327%
190009Klinisch intercollegiaal consult.37%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.23,57%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,2777%
190205Verpleegdag klasse 3B.35,817%
190206Verpleegdag klasse 3C.333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3637%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.2,520%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.17,6710%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,57%
33490Excisiebiopsie van de arteria temporalis.17%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.13%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).13%
39739Duplexonderz. arterien of venen13%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,217%
39680Perifeer infuus inbrengen.113%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.13%
87058Abcesdrainage met RŲntgen.13%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.13%
87648Drainageprocedure galblaas of galwegen, met CT.13%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,9173%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,1857%
87070Echografie van de buikorganen.1,817%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,817%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,217%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,417%
87220Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.113%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.113%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.110%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.110%
87420Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior.110%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.110%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.17%
39494Echografie van het hart.1,57%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.17%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.17%
39492Echografie van de buikorganen.27%
89070Echografie onderste extremiteit.2,57%
120240SPECT van myocard rust.13%
87520Radiologisch onderzoek arteria mesenterica inferior.13%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).13%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).13%
88470Echografie van het scrotum.13%
85320Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.23%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.23%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.13%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.13%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).17,2497%
70442Natrium20,6997%
70443Kalium20,9797%
70419Kreatinine14,3197%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,9393%
70116Ureum11,5290%
70689C-reactive proteinen (CRP)13,0490%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.55,3683%
70715Trombocyten tellen8,5283%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,3673%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.51,8373%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,9673%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,1970%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,5270%
74896Alkalische fosfatase5,6270%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,1163%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,9453%
70703Bezinkingssnelheid4,8153%
74802Albumine7,850%
74801Eiwit4,7147%
70707Protrombinetijd12,7947%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3647%
70718Differentiele telling (machinaal)2,4347%
70421Fosfaat10,3143%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,6943%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,5443%
70307Amylase2,9243%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed23,1643%
74895Kreatine-fosfokinase4,8340%
70460Triglyceriden2,9137%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,1837%
70469Magnesium9,7337%
70425Cholesterol, totaal2,833%
70303Sediment1,933%
70119Chloride6,1130%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,6327%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel223%
70468Melkzuur323%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,5723%
72582Foliumzuur1,4323%
70487Fibrinogeen223%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4323%
74251Cholesterol, HDL1,8320%
70737Tromboplastinetijd, partieel16,6720%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,1720%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym4,3320%
72649Ferritine4,217%
72573Thyrotrofine (TSH)1,417%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,817%
70717Differentiele telling (hand)5,217%
70476Immunoglobuline, elk2,2513%
70820BNP/NT-proBNP213%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6710%
70716Reticulocyten tellen110%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)210%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,6710%
74151Lipase1,6710%
70714Eosinofielen tellen2,3310%
74899Troponine, cardiale isovorm27%
71512Vitamine B6, Pyridoxine17%
70735Bloedstollingsfactor IX1,57%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)47%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,57%
70201Bloed (occult), kwalitatief17%
70731Bloedstollingsfactor II17%
70494Cryoglobuline, kwalitatief17%
70736Bloedstollingsfactor X17%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,57%
70424Alkali reserve137%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)1,57%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)27%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu12,57%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).287%
70437IJzer17%
70732Bloedstollingsfactor V17%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)37%
74803Myoglobine37%
70733Bloedstollingsfactor VII17%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)3,57%
70449Transferrine57%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,57%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)27%
71511Vitamine B1, Thiamine17%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)1,57%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).13%
70130Urinezuur13%
70744Alkalische fosfatase, kwantitatief, in leucocyten113%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk23%
70723Heparine-tolerantie test573%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)23%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit13%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk103%
72510Progesteron13%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)93%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.13%
70431Vitamine A13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)53%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor13%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
77451Antitrombine III activiteit13%
72541Insuline13%
70208Amylase13%
74065HbAlc13%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
77362Bloedstollingsfactor XI23%
70496Osmolariteit23%
70446Aminozurenchromatogram13%
77601Antiplasmine antigeen, alfa-2.13%
72543C-peptide13%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief13%
70438Vitamine E13%
77363Bloedstollingsfactor XII23%
70417Vitamine C13%
70123Homocysteine13%
70738Trombinetijd73%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch13%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)93%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)13%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul13%
70110Indican13%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)23%
70734Bloedstollingsfactor VIII23%
70428Angiotensine converting enzym13%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,553%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,2553%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch22,8150%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)450%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,3647%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,1130%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,817%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,617%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,817%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.113%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,3310%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch610%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch17%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)17%
70517Beta lactamase test17%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch17%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,57%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd63%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.13%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling63%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd13%
70643Immunodiffusie reactie193%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF23%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch23%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).23%
70503Kweekproef op tuberculose23%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF23%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch13%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief63%
70913Wormeieren (concentratie)13%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch13%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay23%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,3310%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,8237%
193012Enkelvoudige ergotherapie10,6710%
193021Logopedie.87%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie93%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,2522%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39671Acute beademing (IC) noninvasief.13%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
191542Anidulafungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,547%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3960%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,417%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,3410%
190034Afwezigheidsdag43%
;