(bv: 990616022, 199799011, 029299015, 990116007, 990616023, 020108132, 070401004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99799022) met declaratienummer (15B734)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklierenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 26 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,0871%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,236%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,336%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.35,0532%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,6957%
190205Verpleegdag klasse 3B.32,5214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7125%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.111%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.211%
39739Duplexonderz. arterien of venen27%
39839Spirografische longfunctiebepaling.24%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.14%
39843Bewakingstelemetrie.14%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.14%
38497Beenmergpunctie.14%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.44%
32684Diagnostische pleurapunctie.14%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.14%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.34%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.14%
39680Perifeer infuus inbrengen.24%
33603Venasectie.1,193%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,0950%
89070Echografie onderste extremiteit.1,3829%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,418%
87070Echografie van de buikorganen.1,514%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.111%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,57%
81290MRI hersenen17%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.24%
120241SPECT van myocard inspanning met stress-test.14%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.14%
82202Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus alienum in oog(kas).14%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.24%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.14%
83290MRI thoracale wervelkolom.24%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.14%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.24%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.14%
120240SPECT van myocard rust.14%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.24%
87090MRI abdomen.14%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,193%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,193%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,7868%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,7564%
70442Natrium11,2664%
70443Kalium11,2664%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.27,864%
70419Kreatinine11,2664%
74896Alkalische fosfatase3,8660%
70116Ureum7,960%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,2957%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,157%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,7257%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,9157%
70715Trombocyten tellen9,953%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,8453%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,9350%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,0350%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,6643%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,8743%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6739%
74802Albumine4,5239%
70703Bezinkingssnelheid2,536%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling10,8932%
74895Kreatine-fosfokinase2,3829%
74801Eiwit3,6329%
70421Fosfaat2,4228%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,2925%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,5725%
70303Sediment1,7525%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3225%
70707Protrombinetijd5,725%
72582Foliumzuur1,3322%
70717Differentiele telling (hand)2,522%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,6722%
70437IJzer1,218%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed218%
72649Ferritine1,618%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,6817%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,0617%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2417%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,5417%
70716Reticulocyten tellen2,514%
70307Amylase214%
70820BNP/NT-proBNP2,2514%
70487Fibrinogeen1,514%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)4,3311%
70424Alkali reserve1,3311%
70130Urinezuur211%
77291Haptoglobine1,6711%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,3311%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,3311%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym111%
70449Transferrine1,3311%
70119Chloride1,6711%
70469Magnesium3,8710%
71511Vitamine B1, Thiamine1,57%
74151Lipase1,57%
74899Troponine, cardiale isovorm17%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,57%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk1,57%
70496Osmolariteit27%
71739Micro-albumine in urine17%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel47%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,717%
70738Trombinetijd6,517%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch9,227%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)14%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief14%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)204%
70460Triglyceriden14%
72640Beta-2-microglobuline14%
77572Proteine C antigeen14%
70123Homocysteine14%
72551Luteiniserend hormoon (LH)14%
71512Vitamine B6, Pyridoxine24%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)24%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.44%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief24%
70659Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten)24%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu54%
72646Parathormoon (PTH)24%
77582Proteine S vrij antigeen14%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)14%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie14%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)14%
70108Diaceetzuur44%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)84%
70476Immunoglobuline, elk34%
70425Cholesterol, totaal14%
78192Erytrocytenvolume224%
70184Immuno-electroforese, na concentratie64%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling14%
72565Prolactine (PRL)14%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit14%
74758Bence Jones eiwit44%
77436Fibrinopeptide-A14%
72501Cortisol14%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof24%
70483Ammoniak24%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief14%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)14%
70215Melkzuur, kwantitatief14%
70714Eosinofielen tellen14%
72109Hydroxyproline44%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)14%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)14%
77452Antitrombine III antigeen.14%
72511Testosteron14%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof134%
70732Bloedstollingsfactor V1,193%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,9225%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,1925%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,2221%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,818%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2714%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,0610%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.27%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,267%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,097%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd24%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.24%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch24%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch14%
70517Beta lactamase test24%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,193%
70503Kweekproef op tuberculose2,373%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,373%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,373%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,57%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.14%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed24%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay14%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4711%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,224%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten845%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4153%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5460%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,097%
190034Afwezigheidsdag134%
;