(bv: 979002052, 099799004, 029299012, 991216020, 090301012, 020107015, 020107029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99799024) met declaratienummer (15B736)

Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren


Prijs van: Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklierenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 7 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.6,79100%
190011Eerste polikliniekbezoek.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,2880%
190205Verpleegdag klasse 3B.31,8919%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,9720%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.120%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,0319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39943Ambulante behandeling van ulcera cruris door middel van compressietherapie.6,41100%
39680Perifeer infuus inbrengen.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.120%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70489ASAT, SGOT, transaminase1,6199%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,6199%
70419Kreatinine3,8299%
70116Ureum2,2199%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,0299%
70715Trombocyten tellen2,8299%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,6299%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0199%
70442Natrium380%
70443Kalium380%
74896Alkalische fosfatase1,580%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.18,2780%
70689C-reactive proteinen (CRP)280%
70703Bezinkingssnelheid2,0279%
70718Differentiele telling (machinaal)2,2779%
74802Albumine2,0279%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)160%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling10,0160%
74801Eiwit2,3659%
74065HbAlc1,6859%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10,4359%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine140%
70717Differentiele telling (hand)340%
70421Fosfaat140%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.140%
70460Triglyceriden1,0139%
70716Reticulocyten tellen120%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)420%
72646Parathormoon (PTH)120%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).120%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.120%
72570Thyroxine (vrij T4)120%
72649Ferritine120%
72573Thyrotrofine (TSH)120%
70130Urinezuur120%
70425Cholesterol, totaal120%
72582Foliumzuur120%
77291Haptoglobine120%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk220%
70820BNP/NT-proBNP120%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,0319%
74251Cholesterol, HDL3,0919%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,0319%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,0319%
70707Protrombinetijd2,0619%
70738Trombinetijd1,0319%
70487Fibrinogeen1,0319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,540%
70517Beta lactamase test120%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch120%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch820%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,0120%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,0120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.12,540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0159%
;