(bv: 140301025, 029199271, 079599007, 079599002, 020110037, 972804010, 020108100, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899019) met declaratienummer (15B750)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 46 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 22 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1741%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2338%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0822%
190009Klinisch intercollegiaal consult.173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.4,757%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.45,8379%
190205Verpleegdag klasse 3B.45,5821%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0843%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,514%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,1314%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,29%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,57%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.17%
39837Residubepaling longen.25%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.15%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.15%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,675%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.216%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.110%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,53%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,5988%
87070Echografie van de buikorganen.1,7345%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4729%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,5724%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,3321%
39494Echografie van het hart.1,517%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,5616%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.114%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,1314%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.110%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.110%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,510%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.17%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.17%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,335%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.15%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.15%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.15%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,53%
83290MRI thoracale wervelkolom.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,53%
120030Statisch skeletonderzoek.13%
81290MRI hersenen1,53%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.13%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.13%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium17,6193%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,0293%
70442Natrium17,793%
70715Trombocyten tellen13,0690%
70116Ureum14,3690%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,9490%
74896Alkalische fosfatase6,7288%
70419Kreatinine17,3988%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,9686%
74891ALAT, SGPT, Transaminase786%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,2686%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,0884%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,4581%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,779%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.30,2278%
74802Albumine5,1474%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.53,8371%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,4164%
70718Differentiele telling (machinaal)5,8859%
74801Eiwit4,0659%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.8,5359%
70703Bezinkingssnelheid3,8455%
70303Sediment2,4752%
70707Protrombinetijd6,1848%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,8843%
70421Fosfaat4,443%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,0440%
70307Amylase1,538%
74895Kreatine-fosfokinase3,9538%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,8136%
72649Ferritine1,3733%
70717Differentiele telling (hand)4,4733%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,1131%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,3931%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,8931%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1829%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1229%
70469Magnesium3,6328%
72582Foliumzuur1,1326%
70119Chloride2,8726%
70820BNP/NT-proBNP3,0726%
70437IJzer1,1326%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)4,2521%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)9,4221%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1721%
70468Melkzuur1,9221%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,1819%
70445IJzerbindingscapaciteit1,0919%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.119%
70714Eosinofielen tellen3,7319%
70716Reticulocyten tellen5,817%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,517%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)7,6616%
70449Transferrine1,1116%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,5616%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,1116%
70130Urinezuur2,514%
70496Osmolariteit1,8814%
77291Haptoglobine3,7514%
70424Alkali reserve7,6314%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,5712%
74151Lipase1,2912%
70425Cholesterol, totaal2,8310%
70476Immunoglobuline, elk3,1710%
70487Fibrinogeen1,3310%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,69%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.29%
72646Parathormoon (PTH)19%
72501Cortisol1,69%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)19%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)11,89%
74251Cholesterol, HDL5,757%
70428Angiotensine converting enzym1,257%
74065HbAlc1,257%
74899Troponine, cardiale isovorm1,757%
70460Triglyceriden2,757%
71511Vitamine B1, Thiamine17%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,757%
70108Diaceetzuur2,257%
70737Tromboplastinetijd, partieel25%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)15%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)105%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.15%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,335%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)2,335%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief15%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)3,675%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling15%
70128Kreatine245%
70704Bloedingstijd23%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk23%
70110Indican33%
70738Trombinetijd18,53%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,53%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)13%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.13%
71739Micro-albumine in urine5,53%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,53%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)33%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)13%
77363Bloedstollingsfactor XII1,53%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)13%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof183%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,171%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,0364%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1259%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,7650%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch40,2150%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,243%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,0938%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,0821%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,417%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,317%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,5616%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay9,3814%
70517Beta lactamase test1,7112%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,3310%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,510%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,1710%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch5,69%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,757%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,257%
70503Kweekproef op tuberculose1,757%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd8,757%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,335%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling14,335%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme3,335%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum1,53%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief23%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch7,53%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,53%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0822%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,8443%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,117%
79993CLB-referentietarief.1,3310%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,8310%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,9324%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie3,335%
193021Logopedie.5,675%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,623%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat1,59%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4352%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4266%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,510%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).2,675%
;