(bv: 069899233, 079799012, 131999270, 020108107, 029199184, 149899008, 972802112, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899027) met declaratienummer (15B757)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 197 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 20 365,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5424%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2221%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1616%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,536%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,4986%
190205Verpleegdag klasse 3B.4213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5,9466%
39843Bewakingstelemetrie.12,1117%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).2,8516%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,314%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,315%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,383%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,133%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,5710%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,578%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,47%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.2,3474%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,8971%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,6254%
87070Echografie van de buikorganen.1,4717%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.116%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1412%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,239%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,048%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.1,157%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,136%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,364%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,142%
81290MRI hersenen1,712%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.12%
89070Echografie onderste extremiteit.1,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine15,5589%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,0789%
70442Natrium15,8189%
70443Kalium15,9589%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,1687%
70116Ureum14,7687%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,4685%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.35,5384%
70715Trombocyten tellen9,183%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,9866%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,8966%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,1461%
74896Alkalische fosfatase3,8857%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,0456%
70703Bezinkingssnelheid5,7155%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12,1452%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,1450%
70718Differentiele telling (machinaal)5,4947%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,7241%
74895Kreatine-fosfokinase2,3841%
70707Protrombinetijd9,1531%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling11,6231%
74802Albumine3,0530%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,1125%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,2424%
74801Eiwit2,1324%
70303Sediment1,9824%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,7323%
70425Cholesterol, totaal1,2722%
74899Troponine, cardiale isovorm1,9218%
70820BNP/NT-proBNP2,5418%
70119Chloride2,8818%
72649Ferritine1,6117%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,6917%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed9,2517%
70421Fosfaat3,617%
70460Triglyceriden1,216%
74251Cholesterol, HDL1,616%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,9516%
70716Reticulocyten tellen1,9516%
70437IJzer1,2915%
70449Transferrine1,2814%
70717Differentiele telling (hand)4,3214%
70469Magnesium3,1713%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2412%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1512%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed13,6811%
70714Eosinofielen tellen611%
72582Foliumzuur1,110%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,0710%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,889%
77291Haptoglobine1,239%
70307Amylase29%
70130Urinezuur1,228%
72570Thyroxine (vrij T4)1,197%
70468Melkzuur12,066%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,476%
70424Alkali reserve3,85%
70108Diaceetzuur1,775%
70487Fibrinogeen1,274%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,14%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)15,74%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch103%
70445IJzerbindingscapaciteit1,783%
70737Tromboplastinetijd, partieel7,883%
74151Lipase1,883%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,253%
70483Ammoniak2,432%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,6653%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,8538%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,5533%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,5630%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch21,2929%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,521%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,1620%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch7,4316%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,8314%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,357%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,476%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,356%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,435%
70517Beta lactamase test2,24%
71105HBs antigeen1,24%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling4,34%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,893%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,53%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch22%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,172%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd62%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,172%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay7,7752%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,8227%
193012Enkelvoudige ergotherapie13,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,3322%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,44%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat3,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0919%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,136%
39679Hartteambespreking.1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0637%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,816%
;