(bv: 020110106, 039899017, 990416008, 170901055, 119899029, 991516007, 990916032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899049) met declaratienummer (15B773)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 157 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 18 060,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1335%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1926%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5919%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,5787%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,0311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.6,1575%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,2631%
39843Bewakingstelemetrie.1,614%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,4511%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,248%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,584%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.2,254%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).13%
39837Residubepaling longen.13%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.12%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,129%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,536%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,754%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,7789%
39494Echografie van het hart.1,6767%
87070Echografie van de buikorganen.1,3915%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1511%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,1910%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.18%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.18%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,476%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,254%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.13%
89070Echografie onderste extremiteit.1,563%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.1,443%
85120Laevocardiografie.1,383%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).12%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium19,3996%
70442Natrium19,2596%
70419Kreatinine18,5895%
70116Ureum17,7895%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,3794%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).10,893%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.42,4490%
70715Trombocyten tellen6,6489%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,6287%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,1584%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,1683%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.22,483%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,2976%
74895Kreatine-fosfokinase3,0673%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,6168%
74896Alkalische fosfatase3,6167%
70820BNP/NT-proBNP2,7159%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,5757%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,5951%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,8849%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,1346%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,9346%
74802Albumine2,3344%
70425Cholesterol, totaal1,344%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling11,1643%
70718Differentiele telling (machinaal)3,6742%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,8541%
70703Bezinkingssnelheid3,3440%
70707Protrombinetijd9,0940%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2736%
74899Troponine, cardiale isovorm2,7136%
74251Cholesterol, HDL1,5734%
70460Triglyceriden1,2534%
70303Sediment1,8232%
70119Chloride2,2731%
74801Eiwit2,1331%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,4330%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,6130%
70421Fosfaat2,1729%
72649Ferritine1,9626%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2721%
70717Differentiele telling (hand)3,920%
70469Magnesium2,9220%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,0219%
70307Amylase2,0218%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0817%
70437IJzer1,2216%
70468Melkzuur4,2316%
72582Foliumzuur1,0715%
70449Transferrine1,2813%
70130Urinezuur1,7913%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,1912%
70716Reticulocyten tellen1,8912%
70714Eosinofielen tellen3,1811%
70424Alkali reserve2,2610%
77291Haptoglobine1,048%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)14,737%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,737%
74065HbAlc1,226%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,946%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,066%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk5,945%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,335%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,715%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,084%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,154%
70445IJzerbindingscapaciteit1,54%
71511Vitamine B1, Thiamine1,084%
70496Osmolariteit24%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,824%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,33%
70487Fibrinogeen1,73%
74898Hydroxyboterzuur.dehydrogenase (HBDH).3,13%
74803Myoglobine3,23%
74151Lipase1,673%
70108Diaceetzuur2,223%
70476Immunoglobuline, elk2,432%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,572%
72646Parathormoon (PTH)12%
77451Antitrombine III activiteit1,832%
70201Bloed (occult), kwalitatief1,672%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,172%
70208Amylase1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1445%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,0644%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,836%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,5834%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch20,7529%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,5221%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,9617%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,616%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,2310%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,9710%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,957%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,147%
71105HBs antigeen1,116%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,65%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,935%
70517Beta lactamase test24%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,53%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,432%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd3,862%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,142%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,633%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed13,246%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.23%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,883%
79993CLB-referentietarief.1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,429%
193012Enkelvoudige ergotherapie5,334%
193021Logopedie.8,094%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,6715%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,14%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0538%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,1211%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,133%
39679Hartteambespreking.1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0662%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,754%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,432%
;