(bv: 990216012, 990027139, 020112010, 029799049, 099799013, 192001008, 159899007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899061) met declaratienummer (15B782)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.



Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4935%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3929%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0528%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,256%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,590%
190205Verpleegdag klasse 3B.37,510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,4458%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,1411%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,28%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,756%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.15%
38497Beenmergpunctie.13%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.1,53%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5622%
87078Abcesdrainage met echografie.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,3687%
87070Echografie van de buikorganen.1,4538%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2820%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0418%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,612%
89070Echografie onderste extremiteit.1,1710%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.16%
39494Echografie van het hart.16%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,675%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,335%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,335%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,335%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,53%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.13%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,53%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,53%
86970Echografie van mamma.23%
81290MRI hersenen13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium18,1595%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,4695%
70419Kreatinine18,4795%
70442Natrium18,1695%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,2394%
70715Trombocyten tellen9,4494%
70116Ureum15,2592%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,5689%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,7487%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,9187%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.21,8387%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.41,9587%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,5187%
74896Alkalische fosfatase5,4386%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,6584%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,1477%
74802Albumine6,0374%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,9474%
70820BNP/NT-proBNP2,9468%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,7462%
70421Fosfaat5,159%
74801Eiwit2,1755%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,5354%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3451%
70703Bezinkingssnelheid2,3250%
70718Differentiele telling (machinaal)3,9947%
74895Kreatine-fosfokinase3,1247%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,1845%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2342%
70303Sediment1,8340%
70707Protrombinetijd7,5840%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,4739%
72649Ferritine1,6339%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,6638%
70119Chloride4,6435%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,0334%
72582Foliumzuur1,5834%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,8633%
70307Amylase3,3532%
70437IJzer1,3331%
70469Magnesium4,6527%
70449Transferrine1,2726%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,8423%
70717Differentiele telling (hand)3,0722%
70716Reticulocyten tellen3,5220%
74899Troponine, cardiale isovorm2,7220%
70130Urinezuur2,3618%
70468Melkzuur2,116%
77291Haptoglobine1,8914%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,3614%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)213%
70424Alkali reserve12,8813%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)213%
71511Vitamine B1, Thiamine113%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,1111%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,2911%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,7310%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,6710%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch10,8310%
70496Osmolariteit2,68%
74151Lipase1,88%
70445IJzerbindingscapaciteit28%
72646Parathormoon (PTH)1,48%
70476Immunoglobuline, elk36%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,256%
74065HbAlc1,256%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk15%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)2,335%
71739Micro-albumine in urine1,675%
72501Cortisol2,335%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,335%
70483Ammoniak5,675%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)15%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)25%
71512Vitamine B6, Pyridoxine15%
70211Eiwit1,675%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,675%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,24%
77451Antitrombine III activiteit1,53%
70108Diaceetzuur1,53%
72575Thyroxine (T4)13%
70714Eosinofielen tellen13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)5,53%
70460Triglyceriden1,53%
70487Fibrinogeen2,53%
70425Cholesterol, totaal13%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,6559%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1651%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,4443%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,8838%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch26,1837%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2927%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,7721%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,4219%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,1313%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,8813%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,1411%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,756%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,256%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,56%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,56%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,675%
71105HBs antigeen13%
70503Kweekproef op tuberculose13%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch43%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,53%
70517Beta lactamase test13%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd2,53%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,4518%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.18%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,48%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay15%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,5737%
193012Enkelvoudige ergotherapie1,335%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,2523%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat13%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3958%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,469%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,53%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.13%
;