(bv: 990216063, 020110074, 990061046, 119499034, 029199028, 159999012, 991016009, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899067) met declaratienummer (15A782)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 134 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 20 475,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,138%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2535%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4524%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.16,415%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,1284%
190205Verpleegdag klasse 3B.44,4915%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5,3571%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,220%
39843Bewakingstelemetrie.6,1818%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,3210%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,45%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,863%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.13%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,673%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5812%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,6610%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,143%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,233%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,833%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,2986%
39494Echografie van het hart.1,6758%
87070Echografie van de buikorganen.1,3626%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,178%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,257%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.17%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,426%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,426%
85120Laevocardiografie.14%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).1,114%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.14%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).14%
89070Echografie onderste extremiteit.14%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.1,293%
120060Longperfusieonderzoek.13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,173%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium23,4294%
70443Kalium23,794%
70419Kreatinine22,7394%
70116Ureum22,0593%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,3390%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,8190%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.42,585%
70715Trombocyten tellen6,7684%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,4984%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,6179%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,5177%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,6677%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,5175%
74896Alkalische fosfatase5,0267%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,5864%
74895Kreatine-fosfokinase3,2264%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,0458%
70820BNP/NT-proBNP2,5356%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,2645%
74802Albumine3,2743%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling14,3742%
70707Protrombinetijd14,8742%
70718Differentiele telling (machinaal)3,3741%
70703Bezinkingssnelheid2,6841%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,4740%
70425Cholesterol, totaal1,5740%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,2539%
74801Eiwit2,4235%
70421Fosfaat2,9934%
72573Thyrotrofine (TSH)1,734%
70460Triglyceriden1,3932%
74899Troponine, cardiale isovorm2,4631%
74251Cholesterol, HDL1,9830%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,8529%
72649Ferritine2,1329%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,6428%
72570Thyroxine (vrij T4)1,527%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0125%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,524%
70303Sediment2,1224%
70119Chloride4,5624%
70469Magnesium4,4724%
70437IJzer1,2718%
70717Differentiele telling (hand)5,7617%
70307Amylase2,4717%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2217%
70130Urinezuur2,5215%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,0515%
72582Foliumzuur1,2813%
70449Transferrine1,0811%
70716Reticulocyten tellen2,6811%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,411%
70424Alkali reserve7,3511%
70468Melkzuur9,3610%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,49%
77291Haptoglobine1,338%
70714Eosinofielen tellen2,257%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,677%
70737Tromboplastinetijd, partieel10,187%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)10,086%
70108Diaceetzuur1,856%
71511Vitamine B1, Thiamine1,156%
74065HbAlc1,236%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,086%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,426%
72646Parathormoon (PTH)1,395%
70483Ammoniak2,365%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,224%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)15,754%
70445IJzerbindingscapaciteit1,63%
70496Osmolariteit1,713%
74803Myoglobine3,143%
70738Trombinetijd83%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,143%
77451Antitrombine III activiteit1,713%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,673%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)6,833%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,333%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,22%
70201Bloed (occult), kwalitatief2,22%
72576Trijoodthyronine (T3)1,22%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.12%
70487Fibrinogeen1,22%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)3,62%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)1,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,7140%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,2840%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,1339%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch26,3135%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,930%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,3523%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,6816%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch213%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,6413%
71105HBs antigeen1,2613%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,959%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,589%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,357%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,156%
70517Beta lactamase test1,75%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,894%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling7,53%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch12%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF22%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,22%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,718%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,054%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,224%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,444%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,7829%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,8813%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten4,754%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1437%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1971%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,3310%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).11,894%
;