(bv: 990116008, 979002010, 149999020, 070801003, 972802093, 990516037, 099799039, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899079) met declaratienummer (15B789)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 34 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2334%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1431%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8924%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,1410%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,0989%
190205Verpleegdag klasse 3B.45,2910%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.8,0782%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,355%
39843Bewakingstelemetrie.4,6132%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,7217%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).2,1715%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,4212%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,445%
33262Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie.14%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,53%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,53%
39506Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog.13%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33290Behandeling met de cardioverter.210%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,7110%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.17%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.15,467%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.36%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,1883%
39494Echografie van het hart.1,575%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).1,0915%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).112%
87070Echografie van de buikorganen.1,1112%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,1311%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.1,2910%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2910%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,678%
85120Laevocardiografie.1,178%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.18%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,27%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.17%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,256%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,256%
89070Echografie onderste extremiteit.1,256%
120240SPECT van myocard rust.1,335%
120241SPECT van myocard inspanning met stress-test.1,335%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,334%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,334%
85190MRI-hart.14%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,53%
120500PET partieel (neurologisch, cardiologisch).13%
39520Angiocardiografie.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium15,0694%
70419Kreatinine11,3794%
70442Natrium14,8494%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,1990%
70116Ureum10,0690%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,1287%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,2886%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.30,0385%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,7785%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,2584%
70715Trombocyten tellen6,9983%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,2378%
74895Kreatine-fosfokinase4,2376%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,1775%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,0575%
74896Alkalische fosfatase3,2267%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,1358%
70703Bezinkingssnelheid2,7850%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,3548%
70425Cholesterol, totaal1,4344%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,2843%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,3938%
70119Chloride2,7738%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4338%
70460Triglyceriden1,2938%
70718Differentiele telling (machinaal)3,0437%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed14,7337%
74251Cholesterol, HDL1,7336%
70820BNP/NT-proBNP2,6936%
70707Protrombinetijd7,8836%
74802Albumine4,6934%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,4833%
70469Magnesium4,2232%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9731%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,9131%
74899Troponine, cardiale isovorm2,7930%
70421Fosfaat5,9330%
70303Sediment1,5528%
72649Ferritine3,2827%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,7326%
74801Eiwit1,4923%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4623%
70307Amylase3,1820%
70717Differentiele telling (hand)318%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3317%
70468Melkzuur2,8916%
70424Alkali reserve1,6313%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,2511%
70130Urinezuur1,27%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,27%
70716Reticulocyten tellen27%
74151Lipase27%
72582Foliumzuur1,256%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine2,56%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk36%
70714Eosinofielen tellen3,756%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)17,595%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,445%
70737Tromboplastinetijd, partieel32,674%
77451Antitrombine III activiteit1,334%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel5,334%
74803Myoglobine14%
70487Fibrinogeen14%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch43%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,53%
70108Diaceetzuur3,53%
74065HbAlc1,53%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,53%
70209Lipase13%
70738Trombinetijd3,53%
70110Indican2,53%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).13%
70751Transketolase - in erytrocyten.43%
70437IJzer1,53%
77291Haptoglobine23%
71511Vitamine B1, Thiamine1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,9637%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,7732%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,4727%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,1126%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,0624%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,4422%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,8218%
71105HBs antigeen1,3116%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,49%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.26%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,56%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,56%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch7,256%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,674%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief23%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief43%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,53%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.13%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,53%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed37%
70827Zink1,256%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie3,756%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay43%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,5327%
193021Logopedie.7,7511%
193012Enkelvoudige ergotherapie8,56%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,869%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1948%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.14%
39679Hartteambespreking.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2961%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.43%
;