(bv: 990316056, 131999152, 020110047, 069899237, 979001217, 159999018, 990003008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899086) met declaratienummer (15B794)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6242%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1423%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.123%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,7294%
190205Verpleegdag klasse 3B.38,56%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5,3761%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.123%
39843Bewakingstelemetrie.113%
39839Spirografische longfunctiebepaling.26%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).26%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.13%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.33%
39776Hematotachografie (HTG), Doppler.23%
39693Klinisch peri-operatieve zorg.13%
39778Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.13%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.13%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.13%
33262Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.36%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.7,56%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.16%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.16%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,4868%
39494Echografie van het hart.1,8152%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.110%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.110%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3310%
39520Angiocardiografie.16%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.16%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.16%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.16%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.16%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,56%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.13%
120153Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156).13%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.23%
87070Echografie van de buikorganen.13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
120255SPECT van thorax.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.23%
120280SPECT van abdomen.13%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.13%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,1797%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).10,597%
70442Natrium12,9794%
70443Kalium12,9394%
70419Kreatinine12,8694%
70116Ureum12,2190%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.27,6787%
70689C-reactive proteinen (CRP)1087%
70715Trombocyten tellen6,584%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,8877%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,9677%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,9571%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)468%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,6861%
70703Bezinkingssnelheid5,2161%
74896Alkalische fosfatase3,8958%
70718Differentiele telling (machinaal)5,7858%
74895Kreatine-fosfokinase2,7655%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,6952%
74802Albumine2,7348%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9242%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,2342%
70707Protrombinetijd2,8339%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2735%
74801Eiwit1,9135%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,632%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,732%
74899Troponine, cardiale isovorm2,2229%
70469Magnesium3,526%
70303Sediment2,526%
70119Chloride2,7526%
70820BNP/NT-proBNP1,7123%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd223%
70421Fosfaat1,8623%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6719%
70425Cholesterol, totaal1,3319%
72649Ferritine1,519%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed10,519%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed10,519%
74251Cholesterol, HDL1,519%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1719%
70460Triglyceriden1,1719%
70717Differentiele telling (hand)3,216%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,216%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1213%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)213%
72582Foliumzuur1,513%
70307Amylase213%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,513%
70424Alkali reserve410%
70714Eosinofielen tellen5,3310%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel110%
70108Diaceetzuur210%
70130Urinezuur3,3310%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,6710%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)110%
70437IJzer1,3310%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.16%
70468Melkzuur2,56%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)16%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie3,56%
71511Vitamine B1, Thiamine1,56%
70449Transferrine1,56%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)23%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk13%
70128Kreatine13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)93%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)13%
70732Bloedstollingsfactor V13%
71739Micro-albumine in urine13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)223%
72501Cortisol33%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk63%
70110Indican33%
70704Bloedingstijd73%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
77291Haptoglobine13%
70716Reticulocyten tellen23%
72502Cortisol, vrij23%
70428Angiotensine converting enzym13%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk13%
77451Antitrombine III activiteit13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,6445%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7539%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch21,1835%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,832%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,832%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,8319%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,216%
71105HBs antigeen110%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,3310%
70517Beta lactamase test110%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,3310%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,56%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch26%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch23%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk23%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch53%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd13%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay11,3310%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed4,56%
79993CLB-referentietarief.43%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie103%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,432%
193021Logopedie.53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.135%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1565%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).103%
;