(bv: 029399025, 972804040, 029199193, 100101005, 991316005, 991016018, 131999004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899098) met declaratienummer (15B804)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.3367%
190204Verpleegdag.5133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,33100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.467%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,567%
39843Bewakingstelemetrie.1233%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.133%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80828Embolisatie van vaten.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3100%
83290MRI thoracale wervelkolom.133%
120501PET WB (whole body), oncologie.133%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.133%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.133%
39494Echografie van het hart.133%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.133%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.233%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.233%
89070Echografie onderste extremiteit.1233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.25,567%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,567%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed267%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,567%
70715Trombocyten tellen2,567%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,567%
74895Kreatine-fosfokinase1,567%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed267%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).767%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,567%
74801Eiwit1,567%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,567%
74896Alkalische fosfatase267%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,567%
70442Natrium2367%
70116Ureum22,567%
74802Albumine267%
70718Differentiele telling (machinaal)267%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).167%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,567%
70443Kalium23,567%
70119Chloride167%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,567%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,567%
70419Kreatinine22,567%
70469Magnesium233%
70130Urinezuur133%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)133%
70425Cholesterol, totaal233%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)833%
70303Sediment133%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.133%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.233%
70717Differentiele telling (hand)333%
70307Amylase133%
70703Bezinkingssnelheid333%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd133%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym133%
72573Thyrotrofine (TSH)133%
70704Bloedingstijd133%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)133%
70820BNP/NT-proBNP133%
74899Troponine, cardiale isovorm133%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel133%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay133%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,33100%
;