(bv: 110401004, 069899209, 990035010, 099799022, 199799009, 028999066, 131999032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99999024) met declaratienummer (15A833)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 67 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1251%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2427%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3810%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,276%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,6181%
190205Verpleegdag klasse 3B.37,3519%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6852%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,224%
39843Bewakingstelemetrie.1,433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,7181%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1760%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.1,322%
81290MRI hersenen1,2318%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,1312%
87070Echografie van de buikorganen.1,1910%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.16%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,364%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,224%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,313%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,243%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,573%
89070Echografie onderste extremiteit.1,143%
39494Echografie van het hart.1,053%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.2,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium9,2490%
70443Kalium9,1890%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,889%
70419Kreatinine7,3988%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,788%
70715Trombocyten tellen4,8587%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.29,6687%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,0287%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,3784%
70116Ureum7,4283%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,6675%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,9272%
70703Bezinkingssnelheid3,5271%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,0569%
74896Alkalische fosfatase2,7466%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,5462%
70425Cholesterol, totaal1,3357%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,2956%
70718Differentiele telling (machinaal)2,8251%
74251Cholesterol, HDL1,4350%
70460Triglyceriden1,2250%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,7444%
70303Sediment2,143%
70707Protrombinetijd5,2240%
74895Kreatine-fosfokinase2,1635%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,7635%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,3331%
74801Eiwit2,2331%
74802Albumine2,3831%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2831%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,2530%
70119Chloride2,7627%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed522%
70421Fosfaat2,8220%
70717Differentiele telling (hand)2,5320%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.218%
70307Amylase1,3417%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2117%
70469Magnesium4,1115%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8515%
72649Ferritine1,3815%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,9215%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,1114%
72582Foliumzuur1,1314%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2114%
70424Alkali reserve8,3912%
70487Fibrinogeen1,1810%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,0810%
70437IJzer1,2110%
70468Melkzuur4,678%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,538%
70449Transferrine1,168%
70820BNP/NT-proBNP1,328%
70481Cellen tellen in liquor3,117%
70496Osmolariteit4,837%
74065HbAlc1,227%
70130Urinezuur1,247%
74899Troponine, cardiale isovorm1,827%
70737Tromboplastinetijd, partieel5,736%
74064Geglyceerde hemoglobine1,465%
70714Eosinofielen tellen1,235%
70738Trombinetijd7,364%
70716Reticulocyten tellen1,554%
71511Vitamine B1, Thiamine1,264%
74151Lipase1,14%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,084%
72541Insuline1,444%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,224%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,794%
70445IJzerbindingscapaciteit1,293%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,143%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,433%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.2,293%
77451Antitrombine III activiteit1,433%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,173%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)6,133%
70123Homocysteine1,273%
70212Calcium in faeces.1,672%
74803Myoglobine2,832%
70128Kreatine17,52%
77571Proteine C activiteit22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,5945%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,2844%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,8438%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,930%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,0230%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,0524%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,5213%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,0213%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,4210%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,256%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,366%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,085%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief23%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,224%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.24,2846%
193021Logopedie.10,232%
193012Enkelvoudige ergotherapie15,1820%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie3,0313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,366%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2167%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,334%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3163%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).13,635%
190034Afwezigheidsdag3,44%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,144%
190031Verkeerde bed10,433%
;