(bv: 120401007, 990089013, 079899016, 119599003, 099999004, 990027177, 109999062, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99999028) met declaratienummer (15A837)

Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen


Prijs van: Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 10 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2762%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1332%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6813%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,259%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,2781%
190205Verpleegdag klasse 3B.36,8817%
190206Verpleegdag klasse 3C.332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0366%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).16%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).14%
39739Duplexonderz. arterien of venen12%
39843Bewakingstelemetrie.12%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.12%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).19%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).14%
32203Tracheotomie.12%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).112%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.12%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,7819%
39689Trombolyse door middel van trombolytica.1,2517%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.12%
39677Life support S.E.H.12%
38905Maken grote statische spalk.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2,4291%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,5381%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.1,1528%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,3817%
87070Echografie van de buikorganen.1,611%
81290MRI hersenen1,4111%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,739%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.26%
39494Echografie van het hart.1,336%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.26%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.14%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,54%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,54%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.14%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
82490MRI achterste schedelgroeve.12%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.12%
120030Statisch skeletonderzoek.12%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.12%
39492Echografie van de buikorganen.22%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.22%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).12%
89070Echografie onderste extremiteit.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium11,8198%
70116Ureum9,9898%
70443Kalium11,8798%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.35,6498%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,0798%
70715Trombocyten tellen7,0598%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,4998%
70419Kreatinine10,8796%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,0791%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,4391%
70425Cholesterol, totaal1,4789%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.51,5989%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,1287%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,9883%
74896Alkalische fosfatase4,1981%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,3281%
70703Bezinkingssnelheid4,6679%
70460Triglyceriden1,3977%
74251Cholesterol, HDL1,7577%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,9768%
70707Protrombinetijd3,6368%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,0166%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,2862%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5957%
70718Differentiele telling (machinaal)2,9657%
74895Kreatine-fosfokinase2,1655%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,4349%
70303Sediment2,4849%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,2445%
74802Albumine2,9540%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,5638%
70487Fibrinogeen1,232%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2130%
74801Eiwit2,530%
70119Chloride6,8223%
70421Fosfaat321%
70717Differentiele telling (hand)2,2219%
74065HbAlc1,5619%
70307Amylase3,517%
72649Ferritine1,3817%
70424Alkali reserve7,517%
70496Osmolariteit1,2517%
70469Magnesium2,3817%
74899Troponine, cardiale isovorm1,7115%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,8615%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,7115%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,6713%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed8,6713%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym211%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch11,259%
70437IJzer1,259%
72582Foliumzuur1,59%
70468Melkzuur9,59%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,59%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)66%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)26%
70820BNP/NT-proBNP26%
72570Thyroxine (vrij T4)1,336%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,676%
70212Calcium in faeces.86%
70737Tromboplastinetijd, partieel56%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,54%
70123Homocysteine1,54%
70481Cellen tellen in liquor3,54%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.44%
70130Urinezuur1,54%
74803Myoglobine1,54%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,54%
71511Vitamine B1, Thiamine1,54%
74064Geglyceerde hemoglobine24%
70215Melkzuur, kwantitatief12%
70445IJzerbindingscapaciteit12%
70738Trombinetijd152%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)12%
71739Micro-albumine in urine42%
76562Circulerende immuuncomplexen, per component12%
70716Reticulocyten tellen22%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)12%
72501Cortisol12%
70449Transferrine22%
70704Bloedingstijd42%
70128Kreatine102%
72575Thyroxine (T4)12%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)22%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)12%
72541Insuline12%
77451Antitrombine III activiteit12%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)22%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen12%
77571Proteine C activiteit12%
77291Haptoglobine22%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)12%
77581Proteine S totaal antigeen12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1159%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,755%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)7,3949%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,9242%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch40,7136%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch7,6928%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,621%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,0219%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,8313%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.211%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,259%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.29%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief36%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,676%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,336%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)24%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd44%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,54%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,54%
71105HBs antigeen2,54%
70517Beta lactamase test14%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch14%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)14%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch12%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)12%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot12%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF72%
70514Interactie MRC van twee antibiotica12%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.12%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF62%
70503Kweekproef op tuberculose22%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling22%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch12%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie12%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie113%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay24%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.30,3357%
193021Logopedie.12,1738%
193012Enkelvoudige ergotherapie16,9123%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie3,517%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,54%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190054Klinische verstrekking trombolitica per infuus1,0796%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie7,336%
190858Logopedie - revalidatie426%
190857Ergotherapie - revalidatie15,54%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie5,54%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie22%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1585%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3266%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).216%
190031Verkeerde bed114%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.12%
190034Afwezigheidsdag12%
;