(bv: 979002197, 990516039, 979003009, 979001231, 972802106, 040401008, 149399028, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99999029) met declaratienummer (15A838)

Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen


Prijs van: Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 13 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2365%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0229%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6118%
190009Klinisch intercollegiaal consult.12%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,1290%
190205Verpleegdag klasse 3B.40,4510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,1290%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,175%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,1713%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).18%
39729Slaap-Apneu registratie (screening).14%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).14%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,54%
39778Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.22%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.12%
39305Lumbaalpunctie.12%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.12%
39739Duplexonderz. arterien of venen22%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.12%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).12%
32280Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).22%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.12%
39843Bewakingstelemetrie.12%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.12%
39776Hematotachografie (HTG), Doppler.12%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).14%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).12%
80827Mechanische trombectomie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39689Trombolyse door middel van trombolytica.110%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,336%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.12%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.12%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2,73100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,1173%
81290MRI hersenen1,3313%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.3,3313%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,410%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.18%
87070Echografie van de buikorganen.16%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.16%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.1,336%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.1,856%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.14%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,54%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.14%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.3,54%
39492Echografie van de buikorganen.4,134%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.12%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.12%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.12%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.12%
81720Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.22%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).12%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.12%
82490MRI achterste schedelgroeve.12%
87090MRI abdomen.12%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.22%
39494Echografie van het hart.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,4896%
70442Natrium11,2296%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,6596%
70443Kalium11,296%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.28,8996%
70116Ureum9,4794%
70715Trombocyten tellen7,2294%
70419Kreatinine10,1692%
70425Cholesterol, totaal1,3292%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,7490%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,1788%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.35,4388%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,3888%
70460Triglyceriden1,2286%
74251Cholesterol, HDL1,5686%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,982%
70703Bezinkingssnelheid4,9773%
74896Alkalische fosfatase2,7471%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,7969%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,9765%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5957%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,7755%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,9255%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,8452%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2150%
70707Protrombinetijd3,3646%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk346%
70718Differentiele telling (machinaal)3,6744%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.236%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,534%
70487Fibrinogeen1,2534%
74895Kreatine-fosfokinase2,5634%
74802Albumine2,1334%
70303Sediment3,2129%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed7,0827%
72570Thyroxine (vrij T4)1,121%
74801Eiwit2,621%
70717Differentiele telling (hand)2,2219%
70307Amylase215%
72649Ferritine1,1415%
70119Chloride10,7115%
70469Magnesium2,2915%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,6713%
70421Fosfaat2,1713%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)313%
74065HbAlc1,513%
70714Eosinofielen tellen1,610%
70424Alkali reserve10,410%
70820BNP/NT-proBNP210%
70737Tromboplastinetijd, partieel210%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch22,410%
70130Urinezuur18%
74899Troponine, cardiale isovorm2,58%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine18%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief18%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.16%
77451Antitrombine III activiteit16%
70468Melkzuur7,336%
70496Osmolariteit1,676%
74064Geglyceerde hemoglobine16%
71511Vitamine B1, Thiamine16%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,54%
70437IJzer14%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)34%
77571Proteine C activiteit14%
72104Fenylpyrodruivenzuur, kwalitatief34%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)14%
70716Reticulocyten tellen14%
70449Transferrine14%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,54%
70128Kreatine17,54%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)12%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk142%
74803Myoglobine32%
70494Cryoglobuline, kwalitatief12%
71739Micro-albumine in urine12%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk22%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)12%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)22%
77291Haptoglobine12%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)12%
70201Bloed (occult), kwalitatief22%
70312Bloed (occult) in diverse materialen22%
70720LE-cellen12%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk22%
72424Apolipoproteine A, B, C, E22%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit12%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.12%
70208Amylase12%
72582Foliumzuur12%
77572Proteine C antigeen12%
70108Diaceetzuur52%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu82%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief12%
70123Homocysteine12%
72501Cortisol12%
74758Bence Jones eiwit22%
70212Calcium in faeces.202%
77582Proteine S vrij antigeen22%
70114Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief12%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)22%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1446%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,0542%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,6542%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,0540%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch25,1138%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,4731%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch615%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,1415%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch8,2915%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,258%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,258%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,58%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,676%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief14%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum1,54%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay12%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)12%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch32%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.12%
70517Beta lactamase test12%
71105HBs antigeen12%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig12%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,758%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie16%
79993CLB-referentietarief.22%
72813Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer.12%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay12%
70827Zink12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.30,9250%
193021Logopedie.15,642%
193012Enkelvoudige ergotherapie28,7940%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,8927%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.22%
192971Specifieke behandeling Afasie-patiŽnten (logopedie).32%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)22%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog22%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog22%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog12%
194160Psychodiagnostisch - neuropsychologisch onderzoek - tests - medisch psycholoog12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190054Klinische verstrekking trombolitica per infuus1,2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190854Intercollegiaal consult arts - revalidatie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.22%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,385%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1277%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).12,336%
190034Afwezigheidsdag22%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.12%
;