(bv: 990216061, 029799096, 990416010, 990062002, 979001253, 990030011, 049899010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99999042) met declaratienummer (15D615)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloedingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 15 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.132%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1727%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,3570%
190205Verpleegdag klasse 3B.36,2530%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6746%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,119%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).15,6711%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.4,29%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).17%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.16%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).26%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).14%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,676%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.3,54%
39677Life support S.E.H.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.3,1483%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,2964%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,5713%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.29%
87070Echografie van de buikorganen.19%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.2,89%
82490MRI achterste schedelgroeve.16%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,336%
81290MRI hersenen1,336%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.14%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.14%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.14%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,54%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.14%
83290MRI thoracale wervelkolom.24%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium22,2498%
70419Kreatinine13,2198%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,0598%
70442Natrium22,398%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).28,0698%
70116Ureum10,6296%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.27,0293%
70715Trombocyten tellen10,9392%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.29,989%
70689C-reactive proteinen (CRP)13,2289%
70703Bezinkingssnelheid3,5783%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,5672%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,7172%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,1467%
70718Differentiele telling (machinaal)3,4965%
74896Alkalische fosfatase5,9764%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,2463%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,8262%
74801Eiwit3,756%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,6452%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.29,1950%
70707Protrombinetijd4,549%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed24,6844%
70469Magnesium10,8641%
70303Sediment2,1440%
74802Albumine4,4537%
70481Cellen tellen in liquor4,2834%
70119Chloride833%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2932%
70421Fosfaat9,7132%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,0630%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,8728%
70717Differentiele telling (hand)4,4728%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,3626%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,526%
74895Kreatine-fosfokinase3,1125%
70424Alkali reserve71,3824%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,823%
70496Osmolariteit1,522%
70468Melkzuur23,2522%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2522%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0921%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,0921%
70425Cholesterol, totaal1,2420%
72649Ferritine1,519%
70307Amylase3,619%
74251Cholesterol, HDL1,4417%
72582Foliumzuur1,1117%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,5617%
70487Fibrinogeen1,4417%
70460Triglyceriden1,2515%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,8613%
70130Urinezuur1,5713%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,8311%
70483Ammoniak1,3311%
72575Thyroxine (T4)1,29%
74064Geglyceerde hemoglobine2,29%
70437IJzer1,29%
70716Reticulocyten tellen2,49%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,89%
70714Eosinofielen tellen2,757%
70449Transferrine1,57%
72501Cortisol1,757%
70738Trombinetijd1,57%
74065HbAlc1,257%
70123Homocysteine1,257%
72520Somatomedine17%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch57%
71511Vitamine B1, Thiamine17%
77291Haptoglobine16%
72541Insuline26%
74151Lipase26%
70476Immunoglobuline, elk1,54%
72551Luteiniserend hormoon (LH)14%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
70211Eiwit14%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)14%
71739Micro-albumine in urine14%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.14%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,54%
70704Bloedingstijd14,54%
72565Prolactine (PRL)3,54%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling24%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie14%
70824Bilirubine in vruchtwater, eventueel ascitesvocht, kwantitatief.14%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,54%
70208Amylase14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,5973%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,1669%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,5858%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch29,4154%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,5250%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,0449%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,7935%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,7926%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,4417%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch39%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,757%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,676%
71105HBs antigeen1,336%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,676%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig5,676%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch14%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay14%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,54%
70517Beta lactamase test14%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,54%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,2312%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,29%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.2,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,7654%
193021Logopedie.14,1821%
193012Enkelvoudige ergotherapie11,7113%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie4,257%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie304%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie84%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1761%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,29%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4166%
190034Afwezigheidsdag46%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).11,54%
;