(bv: 099699055, 990316034, 110401015, 159899011, 099899075, 140401009, 049799027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100501029) met declaratienummer (15A878)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 83 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1947%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3744%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,426%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,8288%
190205Verpleegdag klasse 3B.36,312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0357%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,5624%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,714%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,3510%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,479%
39837Residubepaling longen.1,956%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,25%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,945%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,624%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,713%
39939Aerosolbehandeling.1,343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.492%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3826%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2710%
87070Echografie van de buikorganen.1,4410%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,979%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,15%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,273%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,333%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,133%
89070Echografie onderste extremiteit.1,133%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,142%
120501PET WB (whole body), oncologie.12%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium9,6994%
70419Kreatinine9,0194%
70442Natrium9,6994%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,693%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,3293%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.34,2991%
70715Trombocyten tellen6,5490%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,4989%
70116Ureum7,9888%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.21,3285%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8,7482%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,4579%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,374%
74896Alkalische fosfatase3,3374%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,1274%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,2873%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,3770%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,3355%
70703Bezinkingssnelheid2,9450%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,2348%
74802Albumine2,6647%
70718Differentiele telling (machinaal)3,2245%
74895Kreatine-fosfokinase2,0340%
74801Eiwit2,3234%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4630%
70717Differentiele telling (hand)2,529%
70820BNP/NT-proBNP1,8829%
70707Protrombinetijd6,8523%
70421Fosfaat3,1123%
70119Chloride3,0722%
70303Sediment1,4618%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,6516%
70307Amylase1,4414%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,9612%
70468Melkzuur10,3312%
74899Troponine, cardiale isovorm1,6811%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6811%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3511%
72649Ferritine1,7711%
70469Magnesium4,311%
70716Reticulocyten tellen1,8410%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2810%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,429%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen3,488%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,258%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,698%
70424Alkali reserve29,288%
72582Foliumzuur1,278%
72570Thyroxine (vrij T4)1,288%
70714Eosinofielen tellen2,097%
70437IJzer2,17%
70425Cholesterol, totaal1,127%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,146%
70130Urinezuur1,896%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,725%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)6,365%
77291Haptoglobine1,275%
70460Triglyceriden1,015%
74251Cholesterol, HDL1,075%
70108Diaceetzuur1,875%
70476Immunoglobuline, elk24%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,244%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)34%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)8,324%
70449Transferrine1,394%
70487Fibrinogeen1,273%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,433%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,33%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,473%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,943%
77436Fibrinopeptide-A2,053%
70496Osmolariteit2,383%
72420IgG subklassen3,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,974%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,2262%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,5959%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch19,5345%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,3931%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,5828%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,3727%
70517Beta lactamase test1,8721%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,3112%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,1812%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,0410%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,5710%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,099%
70503Kweekproef op tuberculose1,868%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig4,698%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,517%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,66%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,475%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,824%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,364%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,084%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,654%
71105HBs antigeen22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,057%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,926%
72897Theofylline, m.b.v. immunoassay1,856%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,535%
79993CLB-referentietarief.1,582%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.22,1643%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,634%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4160%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,254%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,72%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3372%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).910%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,419%
;