(bv: 020108188, 990816015, 060607009, 089999047, 119499074, 131999007, 069899211, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100501030) met declaratienummer (15A879)

Meer dan 28 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2748%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8939%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,3378%
190205Verpleegdag klasse 3B.37,822%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7674%
39839Spirografische longfunctiebepaling.222%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.19%
39729Slaap-Apneu registratie (screening).1,59%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.14%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.14%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.14%
39837Residubepaling longen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.14%
34689Interventie-coloscopie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39852Acute non-invasieve beademing op afdeling.4,96100%
39851Behandeling middels CPAP of BiPAP.14%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.14%
39680Perifeer infuus inbrengen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,5596%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.130%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,3313%
120060Longperfusieonderzoek.1,3313%
87070Echografie van de buikorganen.1,59%
120501PET WB (whole body), oncologie.19%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.19%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.3,59%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.19%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.14%
89070Echografie onderste extremiteit.24%
39492Echografie van de buikorganen.14%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed19,52100%
70715Trombocyten tellen6,9596%
70419Kreatinine1196%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,2396%
70442Natrium10,9596%
70116Ureum1096%
70443Kalium10,9196%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,8296%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,787%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,0587%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.51,6783%
74896Alkalische fosfatase4,1274%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,0674%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)470%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed15,3870%
70718Differentiele telling (machinaal)3,1370%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,3870%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,6370%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,9361%
70703Bezinkingssnelheid3,3157%
70119Chloride5,552%
70820BNP/NT-proBNP2,7348%
74802Albumine2,743%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.439%
74895Kreatine-fosfokinase235%
74801Eiwit1,7535%
70303Sediment1,5730%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,4330%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling826%
70421Fosfaat2,6726%
70717Differentiele telling (hand)1,8326%
70437IJzer122%
70130Urinezuur2,622%
70449Transferrine122%
70307Amylase2,422%
70424Alkali reserve822%
72649Ferritine1,222%
70714Eosinofielen tellen1,622%
74899Troponine, cardiale isovorm2,422%
70468Melkzuur317%
72582Foliumzuur117%
70707Protrombinetijd217%
70469Magnesium1,2517%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine117%
70496Osmolariteit1,3313%
72573Thyrotrofine (TSH)113%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,6713%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).213%
70445IJzerbindingscapaciteit113%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)69%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch8,59%
70716Reticulocyten tellen19%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)19%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,59%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym19%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel19%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep14%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)14%
72646Parathormoon (PTH)14%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen14%
72511Testosteron14%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief24%
72570Thyroxine (vrij T4)14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,6970%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,465%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,7757%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch29,4657%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,543%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,6739%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,422%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,7517%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)113%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,3313%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.213%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,59%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch19%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd19%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,59%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.24%
70517Beta lactamase test64%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd64%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch14%
70503Kweekproef op tuberculose14%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72897Theofylline, m.b.v. immunoassay213%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,6713%
72877Theofylline, kwantitatief, chromatografisch14%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,2748%
193012Enkelvoudige ergotherapie24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,337%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4361%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.19%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0670%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).104%
;