(bv: 159999021, 069499062, 991516003, 029199111, 990816007, 029199200, 991900017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109599004) met declaratienummer (15C476)

Sluiten van een lekkage in de luchtwegen / bronchusfistel (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies


Prijs van: Sluiten van een lekkage in de luchtwegen / bronchusfistel (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het borst-/longvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 25 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,5652%
190009Klinisch intercollegiaal consult.124%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.32,4152%
190204Verpleegdag.1748%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).148%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.148%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).124%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.124%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.5,245%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.5,245%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32617Sluiten bronchusfistel of bronchopleurale fistel, open procedure (zie 032618 voor thoracoscopisch, zie 032619 voor VATS procedure).172%
32650Decorticatie van de long, open procedure (zie 032651 voor thoracoscopisch, zie 032652 voor VATS procedure).124%
35512Proeflaparotomie.124%
32660Grote borstwandresectie in verband met een doorgegroeide maligniteit.124%
32601Operatieve behandeling van een empyema thoracis, open procedure (zie 032605 voor VATS procedure).124%
34322Resectie van oesophaguscarcinoom.124%
38872Transpositie van een pees, verzetten van de insertie.124%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).324%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.124%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).124%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.124%
38414Resectie van de 1e rib bij costaclaviculair compressiesyndroom of van een van de overige ribben.5,245%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.124%
39680Perifeer infuus inbrengen.324%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,82100%
39494Echografie van het hart.148%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,6828%
87070Echografie van de buikorganen.124%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,89100%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,89100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.57,27100%
70715Trombocyten tellen11,45100%
70116Ureum11,45100%
70419Kreatinine12,65100%
70442Natrium13,6100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,56100%
70443Kalium13,6100%
70469Magnesium1,6772%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,3372%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,6772%
70737Tromboplastinetijd, partieel8,6772%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,6772%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,6772%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed11,6772%
70468Melkzuur5,3372%
70703Bezinkingssnelheid3,6552%
74896Alkalische fosfatase7,352%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase748%
74802Albumine348%
70707Protrombinetijd1148%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,548%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu15,548%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.148%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)548%
70119Chloride1,548%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1148%
74895Kreatine-fosfokinase2,548%
70201Bloed (occult), kwalitatief124%
70425Cholesterol, totaal124%
70718Differentiele telling (machinaal)124%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).124%
70445IJzerbindingscapaciteit124%
70307Amylase724%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)124%
74805Antitrypsine, alfa-I124%
70449Transferrine124%
74901Ceruloplasmine124%
72649Ferritine324%
70496Osmolariteit324%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)124%
70437IJzer124%
70820BNP/NT-proBNP124%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)124%
70460Triglyceriden124%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1824%
70716Reticulocyten tellen124%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)224%
70421Fosfaat324%
74151Lipase424%
70717Differentiele telling (hand)124%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).324%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,86100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,1976%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,3372%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,3372%
70517Beta lactamase test148%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,548%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,548%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,548%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF224%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.124%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)224%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch124%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay124%
71105HBs antigeen124%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.124%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay524%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch224%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,548%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,548%
74721Koper124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,7595%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.3,3628%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.5,245%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname148%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).1024%
39692Preassessment opname.124%
;