(bv: 199299068, 170901063, 109999006, 120201010, 140301019, 028899020, 979002073, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109599011) met declaratienummer (15C483)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvlies


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 29 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7967%
190011Eerste polikliniekbezoek.129%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.229%
190009Klinisch intercollegiaal consult.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,7286%
190205Verpleegdag klasse 3B.38,3314%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6452%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,4333%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.119%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,6714%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.15%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.15%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.15%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.15%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.15%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.15%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.15%
39837Residubepaling longen.15%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.15%
39839Spirografische longfunctiebepaling.65%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).45%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32603Het spoelen van een empyeemholte door middel van een intra-thoracale zuigdrain of via een reeds voorhanden zijnde drain, met of zonder inbrengen van medicamenten.1619%
39680Perifeer infuus inbrengen.119%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.15%
39684Inbrengen thoraxdrain.15%
39939Aerosolbehandeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.9,9595%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,6771%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,529%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,424%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.119%
87070Echografie van de buikorganen.119%
81290MRI hersenen110%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.15%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.15%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).15%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.15%
120501PET WB (whole body), oncologie.15%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.15%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.35%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.15%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.15%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.15%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,4790%
70442Natrium12,1690%
70443Kalium12,1190%
70689C-reactive proteinen (CRP)13,7990%
70419Kreatinine11,8490%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,6890%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).15,3290%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,5686%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.40,0686%
70715Trombocyten tellen11,1786%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,7886%
70116Ureum11,6581%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,0676%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,7576%
74896Alkalische fosfatase4,8876%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,6962%
74802Albumine2,9262%
70718Differentiele telling (machinaal)4,4662%
74801Eiwit2,4257%
70703Bezinkingssnelheid1,9257%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,2752%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,848%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4443%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,8838%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2538%
70421Fosfaat3,5733%
70707Protrombinetijd3,1729%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed124%
70119Chloride3,824%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd124%
72649Ferritine1,624%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2519%
70469Magnesium1,7519%
70303Sediment3,2519%
70717Differentiele telling (hand)5,2519%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,519%
72573Thyrotrofine (TSH)219%
74895Kreatine-fosfokinase1,6714%
70716Reticulocyten tellen314%
70820BNP/NT-proBNP114%
70307Amylase114%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling10,6714%
72570Thyroxine (vrij T4)214%
70437IJzer1,6714%
70449Transferrine1,3314%
70714Eosinofielen tellen3,510%
72582Foliumzuur1,510%
74151Lipase710%
70425Cholesterol, totaal110%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,510%
74065HbAlc110%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)25%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)15%
70468Melkzuur15%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief15%
77291Haptoglobine15%
70424Alkali reserve25%
72646Parathormoon (PTH)15%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)15%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)25%
70737Tromboplastinetijd, partieel15%
70704Bloedingstijd115%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)15%
70494Cryoglobuline, kwalitatief25%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk25%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel25%
70476Immunoglobuline, elk15%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief15%
74805Antitrypsine, alfa-I15%
70496Osmolariteit15%
70445IJzerbindingscapaciteit25%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk95%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)15%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)15%
70481Cellen tellen in liquor25%
71739Micro-albumine in urine15%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief15%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen55%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch35%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)15%
70487Fibrinogeen15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk6,9481%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch8,8876%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch8,3667%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,7557%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch43,748%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,2538%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,4333%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,3329%
70503Kweekproef op tuberculose1,529%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch524%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,224%
70517Beta lactamase test1,3314%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd214%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,3314%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig314%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1010%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch110%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media15%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch25%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay15%
71105HBs antigeen15%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch15%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.65%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.15%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)15%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling15%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)15%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief15%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,624%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.45%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,7519%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.110%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,0952%
193012Enkelvoudige ergotherapie95%
193021Logopedie.35%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,748%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.15%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4476%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.124%
39692Preassessment opname.114%
190031Verkeerde bed115%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).55%
;