(bv: 990061045, 990022070, 039899016, 219799017, 110801002, 219699019, 028999014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109599012) met declaratienummer (15C484)

Meer dan 28 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening van het borst-/longvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 80 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4854%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,140%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5434%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,174%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,4687%
190205Verpleegdag klasse 3B.36,5513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,3850%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,6328%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,4119%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,27%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,47%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,295%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,174%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,23%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,8889%
32688Therapeutische pleurapunctie.2,8615%
32603Het spoelen van een empyeemholte door middel van een intra-thoracale zuigdrain of via een reeds voorhanden zijnde drain, met of zonder inbrengen van medicamenten.9,7315%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,4111%
39684Inbrengen thoraxdrain.1,219%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,255%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.12,4199%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,670%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1125%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,8619%
87070Echografie van de buikorganen.1,3318%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,1911%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.29%
120501PET WB (whole body), oncologie.16%
39494Echografie van het hart.1,255%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.15%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
89070Echografie onderste extremiteit.1,83%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,83%
120030Statisch skeletonderzoek.1,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,5694%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,9994%
70442Natrium10,493%
70443Kalium10,4893%
70419Kreatinine9,7892%
70715Trombocyten tellen8,3590%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,6390%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.33,3290%
70116Ureum8,8588%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,9585%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,3282%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,5682%
74896Alkalische fosfatase4,4181%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,2880%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,3577%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,9670%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,7666%
74802Albumine3,562%
74801Eiwit2,4960%
70718Differentiele telling (machinaal)3,5460%
70703Bezinkingssnelheid2,6360%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,6756%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,5150%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,8548%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,7945%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,9843%
74895Kreatine-fosfokinase2,0635%
70717Differentiele telling (hand)3,1334%
70421Fosfaat2,9632%
70119Chloride4,3831%
70707Protrombinetijd5,5630%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling628%
70307Amylase1,6728%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd226%
70303Sediment1,5725%
70469Magnesium2,9123%
70820BNP/NT-proBNP1,7622%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,1621%
70424Alkali reserve2,4815%
70468Melkzuur4,114%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,1513%
70425Cholesterol, totaal1,2613%
74899Troponine, cardiale isovorm1,8211%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2411%
70714Eosinofielen tellen1,6511%
72649Ferritine1,1911%
70460Triglyceriden1,6311%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,369%
70437IJzer19%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch5,58%
70449Transferrine17%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,097%
72570Thyroxine (vrij T4)1,277%
70487Fibrinogeen1,647%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,367%
70130Urinezuur1,27%
70716Reticulocyten tellen1,77%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling2,47%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,755%
74151Lipase1,55%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)9,635%
70496Osmolariteit25%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,135%
70476Immunoglobuline, elk2,295%
70481Cellen tellen in liquor2,145%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,295%
72582Foliumzuur1,145%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,674%
74803Myoglobine2,174%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk54%
70108Diaceetzuur1,43%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)13%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,23%
70110Indican1,63%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,63%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)13%
70312Bloed (occult) in diverse materialen1,253%
70208Amylase1,753%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,253%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)13%
74251Cholesterol, HDL13%
70445IJzerbindingscapaciteit13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,5378%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,9672%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,5960%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,856%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,2944%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch22,1442%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,9233%
70503Kweekproef op tuberculose2,0232%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,8331%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,8923%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,8316%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,7715%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,5513%
70517Beta lactamase test2,2812%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,8211%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,8211%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,149%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,588%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,647%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,67%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,635%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling11,575%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch3,43%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd3,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,2956%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,369%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay57%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,865%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,43%
79993CLB-referentietarief.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,3542%
193021Logopedie.8,43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,9224%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,888%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4457%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,575%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6365%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3310%
39692Preassessment opname.17%
190034Afwezigheidsdag2,753%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,253%
;