(bv: 029199144, 020108133, 099699080, 991216019, 029199219, 990316053, 069899246, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109699007) met declaratienummer (15C496)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 35 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,3145%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,743%
190011Eerste polikliniekbezoek.128%
190009Klinisch intercollegiaal consult.3,26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,1875%
190205Verpleegdag klasse 3B.44,5324%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8858%
39839Spirografische longfunctiebepaling.3,4119%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,6517%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,7911%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,639%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,438%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,667%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,196%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,754%
39837Residubepaling longen.24%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,673%
32684Diagnostische pleurapunctie.13%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,52%
39115Nasendoscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s).1,562%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.2,254%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5512%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,759%
192026Nazorg hart-longtransplantatie2,093%
39939Aerosolbehandeling.12%
39248Pre longtransplantatie ontvanger.2,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,9493%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,5145%
87070Echografie van de buikorganen.1,2423%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2623%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,5218%
120501PET WB (whole body), oncologie.19%
39494Echografie van het hart.1,017%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,26%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,024%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,174%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,673%
81290MRI hersenen1,333%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.13%
120060Longperfusieonderzoek.1,033%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,073%
89070Echografie onderste extremiteit.1,653%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,52%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.12%
87090MRI abdomen.12%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,52%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.12%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.12%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,1991%
70442Natrium13,3890%
70419Kreatinine12,4690%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,690%
70443Kalium13,5890%
70715Trombocyten tellen10,1189%
70116Ureum11,3488%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,0983%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,0182%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,1382%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,4881%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,981%
74896Alkalische fosfatase5,8380%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,5280%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,5977%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.37,2876%
74802Albumine4,8873%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8,9571%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,6269%
70718Differentiele telling (machinaal)4,8361%
70703Bezinkingssnelheid3,357%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,4553%
74801Eiwit4,8850%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,9849%
74895Kreatine-fosfokinase1,9247%
70119Chloride2,7141%
70717Differentiele telling (hand)3,4537%
70421Fosfaat5,8635%
70707Protrombinetijd4,2132%
70303Sediment2,4630%
70469Magnesium2,7529%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,3728%
70820BNP/NT-proBNP2,0828%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,4727%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,0426%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3724%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,2424%
70307Amylase2,1721%
70468Melkzuur2,5320%
72649Ferritine1,4418%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1318%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3616%
72582Foliumzuur1,1215%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch7,3315%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)4,8114%
74899Troponine, cardiale isovorm2,0813%
70437IJzer213%
70716Reticulocyten tellen2,7513%
70424Alkali reserve9,7513%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,8812%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,811%
72570Thyroxine (vrij T4)1,311%
70460Triglyceriden1,811%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)9,4410%
70425Cholesterol, totaal2,029%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,89%
77291Haptoglobine1,139%
70449Transferrine1,259%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,389%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,259%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,358%
70445IJzerbindingscapaciteit1,728%
70714Eosinofielen tellen3,248%
74151Lipase1,227%
74064Geglyceerde hemoglobine4,177%
70496Osmolariteit1,57%
70481Cellen tellen in liquor3,177%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)17%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,176%
70476Immunoglobuline, elk3,746%
70130Urinezuur2,456%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief16%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,66%
70108Diaceetzuur2,26%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)13,46%
71512Vitamine B6, Pyridoxine16%
74251Cholesterol, HDL1,66%
70483Ammoniak1,254%
74803Myoglobine1,254%
70487Fibrinogeen1,754%
72420IgG subklassen3,894%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).33%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine1,333%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
70110Indican23%
70738Trombinetijd6,333%
70704Bloedingstijd8,013%
71739Micro-albumine in urine1,983%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.2,073%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)4,273%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)12%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie1,52%
74065HbAlc12%
77451Antitrombine III activiteit12%
70428Angiotensine converting enzym12%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,52%
70431Vitamine A12%
70732Bloedstollingsfactor V12%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)12%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).22%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)12%
70201Bloed (occult), kwalitatief1,52%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).42%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4,512%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,012%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,1363%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,1161%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,150%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,2947%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch28,2742%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,0941%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,2729%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,7926%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch5,6822%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,8917%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,117%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,6215%
70503Kweekproef op tuberculose215%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,9413%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4,4612%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,1510%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,177%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,57%
70517Beta lactamase test1,837%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,496%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch6,116%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief7,066%
71105HBs antigeen1,54%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,754%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,284%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling73%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,52%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,52%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,7421%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2210%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).12%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,5813%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,677%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay8,136%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay33,674%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,333%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie12%
72897Theofylline, m.b.v. immunoassay1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.17,0136%
193021Logopedie.4,8910%
193012Enkelvoudige ergotherapie53%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,3820%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald1,53%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5363%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.82%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6682%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.37%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).11,626%
190034Afwezigheidsdag4,343%
39692Preassessment opname.1,033%
39691Preassessment dagopname.1,52%
;