(bv: 990616063, 069899243, 991216020, 039999027, 149599032, 990616052, 020112032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999005) met declaratienummer (15C510)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 96 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3738%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0837%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5324%
190009Klinisch intercollegiaal consult.4,825%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,5681%
190205Verpleegdag klasse 3B.43,3618%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,9953%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,2814%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,066%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,076%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.15%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,184%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,8617%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,143%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,332%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.2,282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,6296%
87070Echografie van de buikorganen.1,2836%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3134%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2524%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,8915%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,1513%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,247%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,094%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.14%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,583%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,133%
81290MRI hersenen13%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,293%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,143%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,143%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,573%
39494Echografie van het hart.13%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,172%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.12%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.12%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.12%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.12%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium19,9693%
70443Kalium19,8393%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15,5293%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).19,2793%
70419Kreatinine17,7492%
70715Trombocyten tellen13,5492%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,7789%
70116Ureum14,5289%
74896Alkalische fosfatase6,5388%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,5888%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,7588%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.29,7288%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,5588%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,6885%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,183%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.49,5882%
74802Albumine6,1779%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,6178%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed11,372%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,9170%
70718Differentiele telling (machinaal)5,0465%
74801Eiwit3,6558%
70421Fosfaat6,254%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,2852%
70703Bezinkingssnelheid3,0852%
70303Sediment2,2549%
74895Kreatine-fosfokinase3,5348%
70717Differentiele telling (hand)4,2744%
70469Magnesium4,7342%
70307Amylase2,8442%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4940%
70707Protrombinetijd8,339%
70119Chloride3,9738%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,9233%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,0733%
70468Melkzuur4,3232%
70820BNP/NT-proBNP2,1831%
72649Ferritine1,930%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1429%
72570Thyroxine (vrij T4)1,627%
72582Foliumzuur1,1427%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,126%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,923%
70437IJzer1,3523%
70424Alkali reserve8,1722%
70716Reticulocyten tellen2,4421%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,9620%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,8419%
70449Transferrine1,1918%
74899Troponine, cardiale isovorm1,6715%
70496Osmolariteit2,0815%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,8215%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,5114%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,5313%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,1312%
70130Urinezuur2,8211%
70714Eosinofielen tellen3,8811%
70425Cholesterol, totaal1,1811%
70737Tromboplastinetijd, partieel13,1111%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,1110%
74151Lipase1,7410%
77291Haptoglobine1,2810%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,4410%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,139%
72646Parathormoon (PTH)1,168%
70460Triglyceriden1,637%
71511Vitamine B1, Thiamine17%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu3,57%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,477%
70483Ammoniak1,717%
70476Immunoglobuline, elk3,486%
70445IJzerbindingscapaciteit1,886%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,365%
70487Fibrinogeen1,365%
71739Micro-albumine in urine1,75%
74065HbAlc1,265%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,055%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,925%
70108Diaceetzuur3,755%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)8,364%
70481Cellen tellen in liquor1,914%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,54%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
74251Cholesterol, HDL1,74%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,034%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,324%
72501Cortisol1,673%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)8,783%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,223%
74803Myoglobine3,063%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,113%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,433%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)3,293%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk2,243%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)10,443%
70738Trombinetijd1,52%
72576Trijoodthyronine (T3)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,0174%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,3566%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,7365%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,7859%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,2543%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch25,0943%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,2737%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,2829%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,2122%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,6720%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,9517%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,6917%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,5916%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,8710%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,3210%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,8810%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling6,489%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,829%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,98%
70503Kweekproef op tuberculose2,68%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,517%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,756%
71105HBs antigeen1,55%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch7,775%
70517Beta lactamase test1,315%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,585%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,335%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,094%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch6,24%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,753%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd6,753%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6819%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,276%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,1312%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed27%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.35%
79993CLB-referentietarief.1,673%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay13%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,645%
193021Logopedie.6,3610%
193012Enkelvoudige ergotherapie4,614%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,4724%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2775%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,563%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,368%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).8,554%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,53%
;