(bv: 109599020, 129999065, 109599010, 099699046, 020107027, 029799011, 979003030, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999039) met declaratienummer (15C516)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 210 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 19 460,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6250%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3235%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9129%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,435%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,183%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,353%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,0391%
190205Verpleegdag klasse 3B.39,228%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,168%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,5227%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,7715%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,3714%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,7211%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,358%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,15%
39837Residubepaling longen.1,114%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,34%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.13%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,112%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5318%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,455%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,154%
39939Aerosolbehandeling.1,184%
39852Acute non-invasieve beademing op afdeling.6,253%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,332%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,4597%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4848%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,314%
87070Echografie van de buikorganen.1,2413%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,310%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,618%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,315%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,385%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,313%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,263%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,273%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,22%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,22%
39494Echografie van het hart.1,112%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,3695%
70443Kalium14,1595%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,994%
70442Natrium14,0294%
70419Kreatinine12,7794%
70116Ureum11,2393%
70715Trombocyten tellen8,9692%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,6790%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.38,5890%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,1287%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,8185%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.17,3385%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,9884%
74896Alkalische fosfatase4,9983%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed10,483%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,9282%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,1570%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed7,362%
70718Differentiele telling (machinaal)4,0861%
74802Albumine3,5261%
70703Bezinkingssnelheid3,6954%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,8953%
74801Eiwit2,5948%
74895Kreatine-fosfokinase2,5846%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,5446%
70820BNP/NT-proBNP2,5239%
70717Differentiele telling (hand)3,6636%
70707Protrombinetijd8,0432%
70303Sediment1,9132%
70421Fosfaat4,231%
70119Chloride4,6229%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,523%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,2523%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,0122%
70468Melkzuur6,3720%
70307Amylase2,0620%
70469Magnesium3,9219%
74899Troponine, cardiale isovorm2,3419%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,7618%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3218%
72649Ferritine1,6217%
72582Foliumzuur1,316%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,1316%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1515%
70425Cholesterol, totaal1,4813%
70716Reticulocyten tellen2,1511%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,611%
70437IJzer1,4311%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,7110%
70424Alkali reserve22,5410%
70449Transferrine1,39%
70130Urinezuur2,049%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,159%
72570Thyroxine (vrij T4)1,148%
70460Triglyceriden1,198%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,318%
70714Eosinofielen tellen3,18%
70108Diaceetzuur1,688%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,798%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk6,697%
74251Cholesterol, HDL1,336%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch8,66%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,385%
70476Immunoglobuline, elk2,295%
70496Osmolariteit1,735%
77291Haptoglobine1,115%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,655%
71511Vitamine B1, Thiamine1,185%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,194%
70487Fibrinogeen24%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,214%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)10,784%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)6,43%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)4,53%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,553%
74065HbAlc1,453%
70445IJzerbindingscapaciteit1,733%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)23%
70481Cellen tellen in liquor1,553%
70215Melkzuur, kwantitatief1,663%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,52%
70737Tromboplastinetijd, partieel9,12%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,442%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,332%
74151Lipase1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,5282%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,2869%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,3866%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,3862%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,7149%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch29,7547%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,1936%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,2431%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,0721%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,618%
70503Kweekproef op tuberculose1,9318%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,0417%
70517Beta lactamase test1,915%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,1214%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,9513%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,2713%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,7512%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,711%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling14,5910%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,799%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,839%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,458%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch2,465%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,55%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd4,514%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,153%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,773%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.1,643%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,283%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).2,332%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,82%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,9727%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,265%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,986%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed8,315%
72897Theofylline, m.b.v. immunoassay1,44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.20,0747%
193021Logopedie.9,356%
193012Enkelvoudige ergotherapie74%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,273%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,4215%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5973%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6174%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).116%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,574%
;