(bv: 990061070, 199299063, 099899099, 029199039, 029299010, 020112015, 182199029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999057) met declaratienummer (15B863)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoeningKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 36 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,1653%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,8845%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,741%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,354%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,785%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.43,0787%
190205Verpleegdag klasse 3B.51,3113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,4758%
39839Spirografische longfunctiebepaling.5,8138%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,7935%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,6834%
39837Residubepaling longen.1,4820%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.2,1519%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,3716%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,4815%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,419%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,638%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,26%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,365%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,334%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).14%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.14%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,13%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,113%
39938Spirometrie, voor en na inspanning.12%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,3717%
32600Behandeling met zuigdrainages.14%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8,0898%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,951%
87070Echografie van de buikorganen.1,3123%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,319%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,5811%
120060Longperfusieonderzoek.1,1610%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1310%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,859%
120501PET WB (whole body), oncologie.17%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,066%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,076%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,086%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,355%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,355%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,255%
39494Echografie van het hart.1,335%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,345%
81290MRI hersenen1,213%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.2,993%
83290MRI thoracale wervelkolom.12%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.12%
89070Echografie onderste extremiteit.1,52%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.22%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).12%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,5798%
70419Kreatinine14,4498%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,9198%
70715Trombocyten tellen1298%
70442Natrium14,6598%
70443Kalium14,5698%
70116Ureum12,5998%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,0191%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,2591%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,0190%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,8689%
74896Alkalische fosfatase6,7789%
70689C-reactive proteinen (CRP)13,7888%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.46,3185%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,7884%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.31,7783%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,3778%
70718Differentiele telling (machinaal)5,2677%
74802Albumine5,0672%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,1270%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,9270%
70703Bezinkingssnelheid3,2868%
74801Eiwit5,1958%
70820BNP/NT-proBNP4,0654%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,1752%
74895Kreatine-fosfokinase2,749%
70717Differentiele telling (hand)5,3943%
70707Protrombinetijd8,2736%
70421Fosfaat4,0433%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,4229%
70119Chloride5,7329%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,0526%
70469Magnesium5,9523%
70476Immunoglobuline, elk3,0723%
70307Amylase1,7422%
70303Sediment2,1122%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,2421%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,0520%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2220%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,8819%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0819%
70428Angiotensine converting enzym1,619%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,9818%
74899Troponine, cardiale isovorm3,8118%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen3,6118%
74251Cholesterol, HDL3,0216%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,2215%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,9114%
72649Ferritine1,814%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,9214%
70425Cholesterol, totaal1,8913%
70460Triglyceriden2,7213%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2712%
70716Reticulocyten tellen3,0712%
70108Diaceetzuur1,7512%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4412%
70437IJzer5,2111%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof2,4211%
70496Osmolariteit2,811%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)8,3911%
72582Foliumzuur1,7211%
70130Urinezuur1,2711%
70468Melkzuur3,2910%
70714Eosinofielen tellen7,189%
70424Alkali reserve3,219%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof18,239%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)5,578%
70481Cellen tellen in liquor2,718%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,158%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)2,788%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,177%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)27%
74065HbAlc1,227%
72420IgG subklassen3,857%
77291Haptoglobine3,697%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).1,477%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,926%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,556%
71739Micro-albumine in urine1,196%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk26%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling26%
70215Melkzuur, kwantitatief2,426%
70449Transferrine1,636%
70487Fibrinogeen2,056%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).4,55%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)15%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,515%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,714%
70483Ammoniak14%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,674%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,334%
70494Cryoglobuline, kwalitatief14%
70704Bloedingstijd22,794%
70655Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)3,293%
74803Myoglobine3,713%
70738Trombinetijd5,353%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,413%
72576Trijoodthyronine (T3)12%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)1,52%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).1,52%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie2,52%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)1,52%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)32%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,52%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis12%
74151Lipase12%
72424Apolipoproteine A, B, C, E2,522%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,012%
77451Antitrombine III activiteit1,152%
74805Antitrypsine, alfa-I1,722%
70431Vitamine A1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,5575%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,2563%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,6859%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,4654%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,3646%
70503Kweekproef op tuberculose2,4837%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,1737%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,5136%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,0134%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,3630%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig10,8930%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,2629%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,9525%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,7223%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,6617%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,9316%
70517Beta lactamase test1,4215%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,3415%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.6,1612%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,3111%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,8911%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd9,2911%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling6,311%
71105HBs antigeen1,1910%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch6,249%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,789%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief7,018%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,868%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.9,097%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.2,047%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,96%
70913Wormeieren (concentratie)1,075%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,754%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,334%
70643Immunodiffusie reactie4,344%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch5,684%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme14%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch14%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,424%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,13%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,13%
70620L-agglutinatie1,823%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)12%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,3836%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,4711%
50510Flow-cytometrie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,9813%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay32,944%
79993CLB-referentietarief.1,64%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie2,364%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,394%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie9,553%
72896Lithium12%
72849Nicotine/cotinine m.b.v. immunoassay1,722%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,448%
193012Enkelvoudige ergotherapie8,334%
193021Logopedie.9,674%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.12%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog12%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog12%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,674%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,864%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,418%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,587%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,2672%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,5919%
190034Afwezigheidsdag2,228%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).8,674%
;