(bv: 100501046, 019999041, 020109105, 972804022, 131999147, 990616018, 029199282, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110401043) met declaratienummer (15A954)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij littekenbreuk


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij littekenbreukKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 59 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 7 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,567%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.8,0167%
190009Klinisch intercollegiaal consult.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.733%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,5767%
190205Verpleegdag klasse 3B.9833%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.167%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.267%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.333%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.233%
38950VacuŁm therapie bij wondbehandeling (VAC, VacuŁm Assisted Closure), inclusief initieel aanbrengen wondbedekker.133%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.2,67100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,0167%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.267%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.433%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,35100%
70307Amylase1,67100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4100%
70116Ureum24,69100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,02100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,68100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.56,4100%
70419Kreatinine26,7100%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,68100%
70442Natrium28,7100%
74896Alkalische fosfatase5,67100%
70715Trombocyten tellen9,68100%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,34100%
70421Fosfaat7,01100%
74802Albumine5,01100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,01100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,02100%
70443Kalium26,7100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk8,01100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4100%
70119Chloride6,567%
70424Alkali reserve10,567%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,567%
70460Triglyceriden5,0167%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,567%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling167%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,5167%
70469Magnesium4,5167%
70718Differentiele telling (machinaal)167%
70703Bezinkingssnelheid5,5167%
70738Trombinetijd1033%
70425Cholesterol, totaal433%
72575Thyroxine (T4)133%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd133%
71739Micro-albumine in urine133%
74895Kreatine-fosfokinase333%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine133%
70707Protrombinetijd133%
74801Eiwit533%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)333%
70130Urinezuur433%
72646Parathormoon (PTH)133%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)233%
70303Sediment133%
70496Osmolariteit733%
72573Thyrotrofine (TSH)133%
74151Lipase133%
70468Melkzuur133%
74764Prealbumine5,0233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6767%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch12,567%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,567%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch267%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch133%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1333%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch733%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch133%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch133%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch433%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch733%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie1233%
72896Lithium1333%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,0133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.267%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname433%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).233%
39692Preassessment opname.133%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.133%
;