(bv: 990022045, 069499017, 990816004, 079999019, 990022074, 020110064, 170901041, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110901002) met declaratienummer (15A968)

Operatieve ingreep aan de alvleesklier bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier


Prijs van: Operatieve ingreep aan de alvleesklier bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 23 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 79 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,868%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2732%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,6628%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,283%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.21,2768%
190204Verpleegdag.30,4628%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4729%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).2,1416%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).6,836%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.26%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.14%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35496Pancreas operatie, open procedure (zie 035497 voor laparoscopisch).1,3668%
35512Proeflaparotomie.1,6915%
35430Pancreatico-duodenectomie volgens Whipple.111%
35497Laparoscopische pancreas operatie (zie 035496 voor open procedure).1,138%
35350Cholecystectomie.18%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.1,388%
35498Pancreas operatie.1,047%
35421Pancreas extirpatie, open procedure (zie 035422 voor laparoscopisch).17%
33820Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor laparoscopisch).15%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.14%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).13%
32203Tracheotomie.13%
35320Primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met cholecystectomie, open procedure (zie 035321 voor endoscopisch).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,388%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,676%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,45%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,25%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.1,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,3850%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,0942%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,8124%
87070Echografie van de buikorganen.1,420%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,4618%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,6610%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,410%
87090MRI abdomen.17%
89070Echografie onderste extremiteit.26%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,333%
87220Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.1,333%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).33,3374%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16,4274%
70116Ureum15,0474%
70443Kalium23,7173%
70442Natrium23,4673%
70715Trombocyten tellen11,5371%
70419Kreatinine14,7471%
70307Amylase7,9871%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,6569%
74891ALAT, SGPT, Transaminase10,0269%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,9468%
70689C-reactive proteinen (CRP)16,0468%
74896Alkalische fosfatase10,1967%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk11,9366%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.30,4265%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,6564%
74802Albumine8,2561%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,4261%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.13,1757%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.31,6656%
70707Protrombinetijd7,3751%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,8851%
74801Eiwit5,6550%
70421Fosfaat9,1849%
70469Magnesium8,5846%
70119Chloride6,5242%
70718Differentiele telling (machinaal)2,3541%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.10,3240%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed26,4235%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,8732%
70717Differentiele telling (hand)3,5129%
70703Bezinkingssnelheid4,0127%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed8,3224%
70424Alkali reserve40,2522%
70468Melkzuur21,6720%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd13,3519%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,5519%
70460Triglyceriden5,2817%
70487Fibrinogeen4,9417%
74895Kreatine-fosfokinase4,517%
74151Lipase4,3516%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)316%
70303Sediment1,7814%
72649Ferritine2,8312%
70704Bloedingstijd8,2911%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,710%
70130Urinezuur2,710%
70716Reticulocyten tellen210%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,39%
70128Kreatine17,569%
70476Immunoglobuline, elk1,449%
70425Cholesterol, totaal2,339%
70483Ammoniak4,598%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,047%
70738Trombinetijd8,717%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,056%
70496Osmolariteit1,56%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,676%
74251Cholesterol, HDL1,676%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,65%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,85%
70108Diaceetzuur2,25%
70449Transferrine14%
70481Cellen tellen in liquor4,254%
70437IJzer14%
72420IgG subklassen3,254%
74065HbAlc13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,673%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4,673%
70221Chymotrypsine in faeces2,463%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,7747%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch7,2647%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch16,2237%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)10,7830%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,129%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch84,4327%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,0524%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch6,6411%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,147%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,577%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum4,676%
70517Beta lactamase test2,25%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch45%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch1,65%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,54%
70503Kweekproef op tuberculose3,254%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,254%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,254%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay34%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,754%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,333%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,673%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6835%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.2,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay7,388%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,8713%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd7,0323%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten9,66%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,834%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat4,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).1,754%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2824%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,346%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,380%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7627%
39692Preassessment opname.114%
39691Preassessment dagopname.14%
;