(bv: 990062019, 110101003, 119499046, 990616060, 149399057, 029099016, 131999254, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110901007) met declaratienummer (15A973)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 103 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,6245%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3444%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,7338%
190009Klinisch intercollegiaal consult.3,294%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.43,8481%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,7718%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5738%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,7532%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,279%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,447%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,917%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.2,0516%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,225%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.5,574%
87078Abcesdrainage met echografie.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,4477%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,6670%
87070Echografie van de buikorganen.2,0165%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,8744%
87090MRI abdomen.1,1616%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2313%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,115%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,334%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.1,144%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,294%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,23%
120501PET WB (whole body), oncologie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).23,3190%
70443Kalium20,7790%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling18,9590%
70442Natrium20,9789%
74896Alkalische fosfatase14,8289%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase14,7189%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14,9589%
70489ASAT, SGOT, transaminase14,2789%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk18,6489%
70715Trombocyten tellen16,1188%
70116Ureum16,5687%
70419Kreatinine19,0687%
70689C-reactive proteinen (CRP)19,2887%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)12,7386%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.51,5683%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.32,4279%
70307Amylase9,8976%
74802Albumine9,8575%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,5568%
70703Bezinkingssnelheid5,562%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,4460%
70718Differentiele telling (machinaal)5,3552%
70421Fosfaat7,0449%
74801Eiwit4,2449%
70707Protrombinetijd5,0642%
70303Sediment1,7139%
74895Kreatine-fosfokinase3,0638%
70469Magnesium6,5538%
70119Chloride5,5236%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,3936%
70717Differentiele telling (hand)4,5531%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,9630%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,9130%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,4129%
74151Lipase6,6328%
70468Melkzuur7,3427%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,3826%
70460Triglyceriden2,0122%
72573Thyrotrofine (TSH)3,5119%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,8619%
70424Alkali reserve20,8618%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,9116%
70425Cholesterol, totaal1,8716%
72649Ferritine1,2615%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,7815%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2814%
70437IJzer1,3313%
72582Foliumzuur1,313%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2412%
74251Cholesterol, HDL1,611%
70449Transferrine1,5610%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,769%
70716Reticulocyten tellen6,878%
70487Fibrinogeen2,938%
70820BNP/NT-proBNP2,088%
74899Troponine, cardiale isovorm1,927%
70496Osmolariteit1,427%
70130Urinezuur2,257%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,57%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,546%
70483Ammoniak1,366%
70737Tromboplastinetijd, partieel5,156%
70714Eosinofielen tellen65%
74065HbAlc1,254%
70481Cellen tellen in liquor1,754%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch8,334%
72501Cortisol2,714%
70128Kreatine15,714%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief1,864%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)3,874%
70108Diaceetzuur1,613%
77291Haptoglobine13%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,833%
70445IJzerbindingscapaciteit23%
70476Immunoglobuline, elk1,673%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)13%
70209Lipase9,563%
77451Antitrombine III activiteit1,43%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)13%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,43%
70212Calcium in faeces.12,843%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)14,733%
72646Parathormoon (PTH)1,52%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,52%
72543C-peptide12%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)22%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,752%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk7,52%
70208Amylase29,52%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,252%
72420IgG subklassen3,52%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief12%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)2,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,1654%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,3851%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,3145%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,3844%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,0544%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch33,6536%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,8221%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,3121%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch7,1420%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,366%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.4,15%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,75%
71105HBs antigeen1,895%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,225%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,115%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,384%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch3,694%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief23%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,833%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,23%
70503Kweekproef op tuberculose1,252%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch2,52%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)22%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,52%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,752%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch32%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum4,252%
70517Beta lactamase test3,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3920%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,1313%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,675%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,384%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,52%
79993CLB-referentietarief.1,762%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,5127%
193021Logopedie.5,423%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,222%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,2420%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat4,54%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7165%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.2,34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8269%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,828%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).14,357%
190034Afwezigheidsdag2,115%
;