(bv: 079499012, 199299038, 069899205, 979001201, 011301003, 990416025, 020107004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499029) met declaratienummer (15C545)

Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anusKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 32 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.167%
190009Klinisch intercollegiaal consult.833%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.133%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3267%
190206Verpleegdag klasse 3C.3333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,33100%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35020Operatie rectumprolaps bij volwassenen, resectie anaal.167%
35138Operatie van haemorrhoÔden (niet het scleroseren).233%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).233%
34640Endoscopische mucosectomie.133%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.167%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.2,567%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.133%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.133%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,33100%
70419Kreatinine9,67100%
70703Bezinkingssnelheid3100%
70442Natrium10,33100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.9100%
70443Kalium10,33100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.26,33100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4100%
70116Ureum8,67100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,33100%
70707Protrombinetijd1,33100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,67100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,33100%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,33100%
70715Trombocyten tellen12,33100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,33100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).19100%
70717Differentiele telling (hand)3,567%
74895Kreatine-fosfokinase367%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,567%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,567%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,567%
70303Sediment1,567%
74801Eiwit267%
74896Alkalische fosfatase1,567%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,567%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,567%
70119Chloride5,567%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,567%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1033%
70215Melkzuur, kwantitatief133%
74251Cholesterol, HDL133%
70718Differentiele telling (machinaal)333%
70421Fosfaat1033%
70108Diaceetzuur233%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling333%
70307Amylase233%
74802Albumine433%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)133%
70424Alkali reserve1033%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym333%
70460Triglyceriden133%
70820BNP/NT-proBNP133%
70425Cholesterol, totaal133%
70469Magnesium133%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)133%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8,67100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk167%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch167%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch133%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch133%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch133%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig133%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.133%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1967%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,67100%
39692Preassessment opname.133%
;