(bv: 020109016, 069599002, 149999020, 149999056, 140301027, 131999079, 979002006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499038) met declaratienummer (15C554)

Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anusKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 51 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1760%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,450%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4570%
190205Verpleegdag klasse 3B.6630%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,520%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).410%
39739Duplexonderz. arterien of venen110%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.410%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.210%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.210%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.130%
35122Operatie recidief fistula ani.130%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).130%
35121Operatie van een fistula ani.120%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).110%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).110%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).110%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.110%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).110%
35138Operatie van haemorrhoÔden (niet het scleroseren).110%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).110%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.810%
34834Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.110%
35512Proeflaparotomie.210%
38963Operatie sinus pilonidalis of sacraal dermoid.110%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.110%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.110%
39680Perifeer infuus inbrengen.110%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,450%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,2540%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.120%
88090MRI bekken.120%
87070Echografie van de buikorganen.1,520%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.110%
87090MRI abdomen.110%
82490MRI achterste schedelgroeve.110%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.110%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.110%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).110%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.210%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.110%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).40100%
70116Ureum12,7100%
70442Natrium17100%
70443Kalium17100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16,5690%
70419Kreatinine12,5690%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,3390%
74802Albumine5,6380%
70715Trombocyten tellen12,7580%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,7170%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.36,8360%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,8360%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)10,6760%
70703Bezinkingssnelheid3,560%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk11,3360%
70421Fosfaat4,8360%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase10,1760%
74896Alkalische fosfatase960%
70489ASAT, SGOT, transaminase1160%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,6760%
70469Magnesium5,1760%
74801Eiwit4,850%
70424Alkali reserve14,650%
70119Chloride3,250%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.15,2540%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed14,540%
70717Differentiele telling (hand)7,540%
70460Triglyceriden540%
70707Protrombinetijd840%
70307Amylase3,7540%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,540%
70468Melkzuur440%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,2540%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,6730%
70130Urinezuur2,6730%
70437IJzer1,3330%
74895Kreatine-fosfokinase3,3330%
72582Foliumzuur1,6730%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd12,3330%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).25,6730%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,520%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,520%
72649Ferritine120%
70716Reticulocyten tellen220%
70449Transferrine1,520%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1520%
70483Ammoniak120%
77291Haptoglobine120%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).220%
70487Fibrinogeen120%
70718Differentiele telling (machinaal)520%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym320%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,520%
72570Thyroxine (vrij T4)110%
70445IJzerbindingscapaciteit210%
70737Tromboplastinetijd, partieel610%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief110%
74899Troponine, cardiale isovorm210%
70476Immunoglobuline, elk310%
72573Thyrotrofine (TSH)110%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie110%
77451Antitrombine III activiteit110%
70110Indican110%
70303Sediment210%
70746Plasminogeen activteit110%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)110%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof210%
70760Antiplasmine activeit, alfa-2110%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)710%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof7810%
70708Erytrocyten, resistentie110%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine510%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief110%
70732Bloedstollingsfactor V110%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)210%
70425Cholesterol, totaal310%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1010%
70128Kreatine2610%
70496Osmolariteit310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,5770%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,560%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)550%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk250%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,250%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,250%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,3330%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2430%
71105HBs antigeen120%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,520%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.320%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot210%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)110%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.210%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig110%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief110%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.110%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum610%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6760%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,520%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay110%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1010%
74721Koper210%
70827Zink210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1440%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.110%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,1760%
39692Preassessment opname.1,6730%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.120%
190034Afwezigheidsdag110%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).1910%
;