(bv: 020108240, 119999002, 020108123, 028999038, 159899014, 149599014, 099999049, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119599007) met declaratienummer (15C590)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 29 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4852%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3136%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4531%
190009Klinisch intercollegiaal consult.53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,4290%
190205Verpleegdag klasse 3B.29,678%
190206Verpleegdag klasse 3C.573%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8923%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.113%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,2510%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.18%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.1,55%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.15%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.23%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.23%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.13%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.13%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.13%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,2510%
87658Drainageprocedure galblaas of galwegen, met rŲntgen.25%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,55%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.13%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.33%
87648Drainageprocedure galblaas of galwegen, met CT.13%
87678Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,4671%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,1953%
87070Echografie van de buikorganen.2,3649%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,9128%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).15%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,55%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.23%
39494Echografie van het hart.13%
88118Antegrade pyleografie.13%
87090MRI abdomen.13%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.13%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.13%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.13%
120030Statisch skeletonderzoek.13%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.13%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium12,0882%
70443Kalium12,2982%
70689C-reactive proteinen (CRP)15,7282%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,8782%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,2782%
70419Kreatinine12,6880%
70116Ureum11,8675%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.31,2974%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,4272%
70715Trombocyten tellen10,3372%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,672%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,5971%
74896Alkalische fosfatase5,5971%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,2962%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,7161%
74802Albumine3,4159%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.13,2957%
70703Bezinkingssnelheid4,8252%
70718Differentiele telling (machinaal)3,4650%
70307Amylase5,4447%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,0744%
74801Eiwit1,9542%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,8534%
70303Sediment1,5231%
70421Fosfaat3,7831%
70119Chloride2,1731%
70707Protrombinetijd630%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,825%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,5324%
70469Magnesium6,3524%
70468Melkzuur1,6723%
70717Differentiele telling (hand)4,1123%
70424Alkali reserve3,9121%
74895Kreatine-fosfokinase1,520%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,819%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,8618%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,8315%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,213%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)113%
74151Lipase2,813%
70437IJzer1,3511%
72570Thyroxine (vrij T4)110%
72573Thyrotrofine (TSH)110%
72582Foliumzuur1,169%
70460Triglyceriden1,169%
70425Cholesterol, totaal18%
70130Urinezuur1,338%
72649Ferritine1,678%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,338%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,338%
70820BNP/NT-proBNP18%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,236%
70716Reticulocyten tellen15%
74899Troponine, cardiale isovorm25%
74251Cholesterol, HDL15%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)2,55%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,55%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,55%
70714Eosinofielen tellen45%
70496Osmolariteit25%
70737Tromboplastinetijd, partieel25%
72646Parathormoon (PTH)15%
70487Fibrinogeen15%
70449Transferrine1,394%
71739Micro-albumine in urine23%
77363Bloedstollingsfactor XII23%
72515Dehydro-epi-androsteron (DHEA)23%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk13%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.23%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)23%
70212Calcium in faeces.33%
74065HbAlc13%
70494Cryoglobuline, kwalitatief23%
70445IJzerbindingscapaciteit43%
70108Diaceetzuur13%
70476Immunoglobuline, elk13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief23%
70483Ammoniak13%
78041Zwangerschapsreactie uit serum23%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)23%
72575Thyroxine (T4)13%
77291Haptoglobine13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,4959%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,2451%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,4651%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,6246%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch35,0640%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,5934%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,3628%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,7520%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,5718%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,510%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay38%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch3,338%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd4,55%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch15%
71105HBs antigeen1,55%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch15%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.43%
70643Immunodiffusie reactie23%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig23%
70517Beta lactamase test13%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk23%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,225%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,338%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).23%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,213%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.85%
70827Zink2,084%
72896Lithium63%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed13%
72842Aluminium13%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.17,6320%
193012Enkelvoudige ergotherapie305%
193021Logopedie.63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,822%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190126IC opnametoeslag groep 1. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5359%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,55%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5566%
190034Afwezigheidsdag3,276%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.35%
39678Transport patiŽnt buiten het OK-complex.13%
39691Preassessment dagopname.13%
;