(bv: 020107021, 990003016, 149999079, 069599052, 972802092, 219899033, 182199008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899016) met declaratienummer (15A993)

Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)


Prijs van: Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 62 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 14 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.13,49100%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,550%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.66,6775%
190205Verpleegdag klasse 3B.5025%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3375%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).175%
35512Proeflaparotomie.250%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).150%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).150%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).125%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).125%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.125%
39014Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.125%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).125%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).125%
37332Operatie recto-vaginale fistel.225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.125%
39680Perifeer infuus inbrengen.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3375%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6775%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.150%
87090MRI abdomen.125%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.225%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.125%
87070Echografie van de buikorganen.225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3375%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.117,6775%
70419Kreatinine32,3375%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling41,6775%
70487Fibrinogeen1,3375%
74896Alkalische fosfatase15,6775%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2175%
70421Fosfaat12,6775%
70707Protrombinetijd7,3375%
70489ASAT, SGOT, transaminase1175%
70689C-reactive proteinen (CRP)31,3375%
70715Trombocyten tellen33,3375%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.675%
74891ALAT, SGPT, Transaminase11,3375%
70442Natrium46,6775%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3975%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,6775%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd675%
70443Kalium47,3375%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8150%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.17,550%
70119Chloride3450%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1050%
74895Kreatine-fosfokinase4,550%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1950%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed11,550%
74802Albumine18,550%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)150%
70303Sediment3,550%
71511Vitamine B1, Thiamine150%
70468Melkzuur1750%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase15,550%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,550%
71512Vitamine B6, Pyridoxine150%
70469Magnesium20,550%
72582Foliumzuur1,550%
70116Ureum46,550%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)14,550%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)325%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie125%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof3425%
70703Bezinkingssnelheid4525%
70481Cellen tellen in liquor125%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch325%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief125%
70717Differentiele telling (hand)225%
70449Transferrine125%
72649Ferritine125%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4025%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling725%
74801Eiwit2425%
70437IJzer125%
77451Antitrombine III activiteit125%
70212Calcium in faeces.2625%
70718Differentiele telling (machinaal)225%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).125%
70460Triglyceriden2425%
77291Haptoglobine225%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep325%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)2425%
74899Troponine, cardiale isovorm125%
74251Cholesterol, HDL2425%
70424Alkali reserve7125%
77363Bloedstollingsfactor XII125%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk125%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2325%
70307Amylase3325%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.125%
70425Cholesterol, totaal2525%
70716Reticulocyten tellen525%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).725%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch10,6775%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10050%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2250%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,550%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1650%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch125%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1225%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch125%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch125%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.225%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.125%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.225%
70827Zink125%
72834Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element (uitgezonderd lood) met vlamloze AAS125%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch225%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay625%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5650%
193021Logopedie.225%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd533%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat533%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten1833%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2100%
39692Preassessment opname.150%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.350%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5925%
39691Preassessment dagopname.125%
;