(bv: 149599025, 090501002, 049899009, 029099024, 089999027, 990089025, 131999256, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899016) met declaratienummer (15A993)

Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)


Prijs van: Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 62 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 14 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.13,49100%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,550%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.66,6775%
190205Verpleegdag klasse 3B.5025%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3375%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).175%
35512Proeflaparotomie.250%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).150%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).150%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).125%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.125%
39014Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.125%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).125%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).125%
37332Operatie recto-vaginale fistel.225%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.125%
39680Perifeer infuus inbrengen.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3375%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6775%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.150%
87070Echografie van de buikorganen.225%
87090MRI abdomen.125%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.225%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen33,3375%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.675%
70421Fosfaat12,6775%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3975%
70489ASAT, SGOT, transaminase1175%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,6775%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd675%
70442Natrium46,6775%
74896Alkalische fosfatase15,6775%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2175%
70443Kalium47,3375%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3375%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.117,6775%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling41,6775%
70707Protrombinetijd7,3375%
70419Kreatinine32,3375%
74891ALAT, SGPT, Transaminase11,3375%
70689C-reactive proteinen (CRP)31,3375%
70487Fibrinogeen1,3375%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed11,550%
71511Vitamine B1, Thiamine150%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)14,550%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)150%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase15,550%
70303Sediment3,550%
70468Melkzuur1750%
71512Vitamine B6, Pyridoxine150%
74895Kreatine-fosfokinase4,550%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,550%
72582Foliumzuur1,550%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1050%
70469Magnesium20,550%
70116Ureum46,550%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8150%
74802Albumine18,550%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.17,550%
70119Chloride3450%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1950%
77291Haptoglobine225%
70437IJzer125%
70212Calcium in faeces.2625%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.125%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)2425%
70460Triglyceriden2425%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep325%
77363Bloedstollingsfactor XII125%
70716Reticulocyten tellen525%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch325%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).725%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2325%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk125%
70424Alkali reserve7125%
70703Bezinkingssnelheid4525%
70307Amylase3325%
70717Differentiele telling (hand)225%
74801Eiwit2425%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)325%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)125%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof3425%
70425Cholesterol, totaal2525%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie125%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling725%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief125%
70718Differentiele telling (machinaal)225%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).125%
70481Cellen tellen in liquor125%
72649Ferritine125%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4025%
74899Troponine, cardiale isovorm125%
74251Cholesterol, HDL2425%
77451Antitrombine III activiteit125%
70449Transferrine125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch10,6775%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,550%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1650%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10050%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2250%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch125%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch125%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.225%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch425%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch125%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.225%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch225%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay625%
70827Zink125%
72834Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element (uitgezonderd lood) met vlamloze AAS125%
79993CLB-referentietarief.225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5650%
193021Logopedie.225%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten1833%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd533%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat533%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2100%
39692Preassessment opname.150%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.350%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5925%
39691Preassessment dagopname.125%
;