(bv: 119499059, 100501005, 069799008, 099799037, 069499019, 990022066, 119899019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119999008) met declaratienummer (15E329)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darmKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 46 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 26 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4640%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8737%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,226%
190009Klinisch intercollegiaal consult.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,795%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.45,6784%
190205Verpleegdag klasse 3B.48,0615%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).2,3647%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,2843%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,0619%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.2,54%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,274%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,784%
39942Huidreactie volgens Mantoux.12%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.12%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.32%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.19,562%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).1,254%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,6214%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.2,339%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,577%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,0373%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6347%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,2839%
87070Echografie van de buikorganen.1,3536%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,513%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,459%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).17%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,167%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,765%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.15%
87090MRI abdomen.1,145%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,145%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,254%
89070Echografie onderste extremiteit.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,254%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,254%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.13%
39494Echografie van het hart.1,333%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.12%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,52%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,52%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.12%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.12%
86970Echografie van mamma.12%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.12%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium21,9496%
70442Natrium21,196%
70419Kreatinine19,2596%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15,7595%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).22,7495%
70715Trombocyten tellen14,2494%
70116Ureum17,0793%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,6192%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,7891%
74896Alkalische fosfatase7,5691%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,4890%
74802Albumine9,1789%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,6988%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,5287%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,0384%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,0784%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.43,3483%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.9,479%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,8965%
70421Fosfaat8,8563%
70718Differentiele telling (machinaal)4,255%
70469Magnesium11,2655%
74801Eiwit2,9550%
70703Bezinkingssnelheid3,6549%
70707Protrombinetijd4,4744%
72649Ferritine1,6743%
70119Chloride6,6543%
70307Amylase3,2240%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,7739%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,539%
70437IJzer1,6439%
72582Foliumzuur1,4138%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,5137%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,2937%
70303Sediment1,9635%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2333%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,1130%
70449Transferrine1,7629%
74895Kreatine-fosfokinase4,1227%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,2827%
70460Triglyceriden3,7525%
70717Differentiele telling (hand)2,1525%
72570Thyroxine (vrij T4)1,123%
70424Alkali reserve6,4322%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed8,421%
70468Melkzuur6,0221%
70716Reticulocyten tellen1,9320%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,4419%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,1317%
70714Eosinofielen tellen4,9316%
70425Cholesterol, totaal2,8716%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,8615%
70496Osmolariteit1,2215%
77291Haptoglobine1,4415%
70445IJzerbindingscapaciteit1,6914%
70130Urinezuur1,3914%
70820BNP/NT-proBNP1,1713%
74151Lipase1,6412%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,229%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,119%
71511Vitamine B1, Thiamine1,229%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief2,99%
70483Ammoniak3,379%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie28%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,388%
70206Vertering, kwalitatief1,638%
72646Parathormoon (PTH)1,138%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,888%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)18,147%
74899Troponine, cardiale isovorm3,717%
70738Trombinetijd6,147%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)12,676%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,176%
70108Diaceetzuur2,676%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,836%
74251Cholesterol, HDL2,176%
70208Amylase10,85%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)25%
70212Calcium in faeces.9,65%
70476Immunoglobuline, elk4,25%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,25%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,425%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk12,895%
77451Antitrombine III activiteit1,754%
74065HbAlc1,254%
74805Antitrypsine, alfa-I14%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,754%
70487Fibrinogeen14%
70220Osmolariteit in faeces2,754%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)2,014%
72501Cortisol2,084%
74064Geglyceerde hemoglobine1,213%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)8,333%
71739Micro-albumine in urine1,333%
74764Prealbumine4,333%
70431Vitamine A13%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen22%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)22%
74803Myoglobine42%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)12%
70221Chymotrypsine in faeces1,52%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk12%
70438Vitamine E12%
70209Lipase12%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,52%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk12%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)12%
74758Bence Jones eiwit12%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,52%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief12%
70110Indican42%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul12%
70201Bloed (occult), kwalitatief3,512%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief2,532%
72642Gastrine1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,0156%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,9752%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,9846%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch33,5842%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2639%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,9335%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,4931%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch16,1624%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,0822%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,2810%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,359%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,727%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.37%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,836%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch8,56%
70503Kweekproef op tuberculose2,56%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,45%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,754%
71105HBs antigeen1,254%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd16,334%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch123%
70517Beta lactamase test13%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.23%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,343%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,673%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,52%
70514Interactie MRC van twee antibiotica2,52%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.12%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).5,022%
70913Wormeieren (concentratie)2,022%
70914Protozoaire cysten (concentratie)2,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6937%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2716%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink2,569%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.25%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,25%
72835Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element, met AAS vlam, maximaal per keer1,54%
74721Koper2,333%
79993CLB-referentietarief.1,673%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed27,852%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).22%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,52%
79996Registratietarief diabetesdienst.1,52%
72834Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element (uitgezonderd lood) met vlamloze AAS12%
72813Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer.2,512%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.2,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.28,7733%
193021Logopedie.47%
193012Enkelvoudige ergotherapie6,333%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie3,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,1926%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten75%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5268%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,4318%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).17,137%
190034Afwezigheidsdag24%
39692Preassessment opname.1,333%
;