(bv: 150101004, 029199163, 020107026, 059899037, 020110002, 990035002, 079799008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (120201004) met declaratienummer (15C608)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met blaren


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met blarenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.5,4568%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.125%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3419%
190009Klinisch intercollegiaal consult.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.29,5625%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.46,663%
190204Verpleegdag.34,5419%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7825%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.46%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).266%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.56%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38913Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39990Foto-therapie van chronische huidziekten, al dan niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, behandeling gedurende de eerste maand.113%
39991Foto-therapie van chronische huidziekten, al of niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, behandeling gedurende de volgende elf maanden.32,513%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.16%
39680Perifeer infuus inbrengen.46%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.16%
32600Behandeling met zuigdrainages.56%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.56%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,0337%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,0412%
89070Echografie onderste extremiteit.26%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.16%
87070Echografie van de buikorganen.16%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.2,016%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.16%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.16%
82502Partiele gebitsstatus.2,016%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.4,036%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,5381%
74891ALAT, SGPT, Transaminase10,681%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,5881%
70419Kreatinine11,7475%
70489ASAT, SGOT, transaminase10,5675%
70116Ureum10,7375%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).41,3275%
70715Trombocyten tellen11,9168%
74896Alkalische fosfatase8,9568%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.50,3763%
70718Differentiele telling (machinaal)6,2962%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,2257%
70442Natrium31,0156%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,956%
70443Kalium31,3556%
70703Bezinkingssnelheid7,8250%
74801Eiwit7,8250%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.38,4350%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)10,2450%
74802Albumine11,9837%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.17,3937%
70716Reticulocyten tellen3,6631%
70717Differentiele telling (hand)17,1231%
70424Alkali reserve98,7525%
70119Chloride5,7525%
70460Triglyceriden2,0425%
70425Cholesterol, totaal2,0425%
72649Ferritine1,6719%
70437IJzer1,3319%
70421Fosfaat1019%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,6719%
70469Magnesium10,6719%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)6,6719%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.11219%
74895Kreatine-fosfokinase1,0219%
70307Amylase3,4218%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,3918%
70449Transferrine113%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,513%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,513%
74065HbAlc313%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed10313%
70468Melkzuur94,513%
70714Eosinofielen tellen113%
74251Cholesterol, HDL2,513%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,513%
70303Sediment1,0412%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,5612%
70130Urinezuur26%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.16%
72573Thyrotrofine (TSH)16%
70737Tromboplastinetijd, partieel216%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.36%
70704Bloedingstijd326%
70487Fibrinogeen96%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym26%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie16%
72582Foliumzuur16%
70746Plasminogeen activteit16%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling56%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)16%
74899Troponine, cardiale isovorm16%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine16%
70760Antiplasmine activeit, alfa-216%
77291Haptoglobine76%
70707Protrombinetijd206%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.216%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)226%
74764Prealbumine26%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd16%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).56%
70445IJzerbindingscapaciteit16%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)26%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk56%
70732Bloedstollingsfactor V16%
70476Immunoglobuline, elk36%
72109Hydroxyproline26%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief36%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,026%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)14,066%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,166%
72501Cortisol3,256%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch9,1938%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch10,238%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8,4331%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,2525%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,525%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk6,2525%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch8,3319%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,6719%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)19,6719%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief413%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.213%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,513%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch513%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media113%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.16%
71105HBs antigeen26%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.16%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch46%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.106%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot36%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch26%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.16%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum56%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF26%
79019Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-B)16%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch26%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief26%
70503Kweekproef op tuberculose36%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.76%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch56%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,525%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed16%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay56%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.825%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd133%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname7,1475%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2231%
190034Afwezigheidsdag14,5512%
;