(bv: 990003023, 020117041, 020112004, 140301010, 979001228, 039999019, 159899012, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (129999042) met declaratienummer (15C645)

Amputatie (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel


Prijs van: Amputatie (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 21 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 89 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,276%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3940%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0837%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,256%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.19,3983%
190205Verpleegdag klasse 3B.26,3317%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4441%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,6323%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,256%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38690Amputatie van het onderbeen.1,1430%
38590Amputatie bovenbeen.1,0720%
38891Verbeteren stomp van grote ledematen.1,2315%
38794Exarticulatie volgens chopart of lisfranc, respectievelijk amputatie transmetatarsaal.114%
38790Amputatie in de voetwortel.1,4413%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).2,2511%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.3,4411%
38791Amputatie of exarticulatie van een teen.1,4310%
38795Wegnemen 5e teen plus metatarsale V met uitzondering van de basis.1,179%
38691Exarticulatie van het onderbeen.19%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,87%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).6,56%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.1,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5710%
38895Verwijderen groot gips.27%
38698Loopgips voor onderbeen.14%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,53%
38898Aanleggen zinklijmverband.1,53%
38586Loopgips voor bovenbeen.23%
38877Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, beperkt.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,3945%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,5636%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.19%
89070Echografie onderste extremiteit.1,839%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.19%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.19%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,339%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).19%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.17%
87070Echografie van de buikorganen.16%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,45%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,53%
88090MRI bekken.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.30,7193%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,3791%
70443Kalium7,5886%
70419Kreatinine6,4886%
70442Natrium8,0383%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,3179%
70116Ureum6,2375%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,1975%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,7173%
70715Trombocyten tellen4,9863%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,1953%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2350%
70703Bezinkingssnelheid2,5649%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,5547%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,5845%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0743%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,8539%
74896Alkalische fosfatase2,6339%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,733%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,1432%
70718Differentiele telling (machinaal)230%
70707Protrombinetijd5,526%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,8224%
74801Eiwit1,822%
74802Albumine4,622%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.420%
74895Kreatine-fosfokinase2,3620%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,9219%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,1519%
70119Chloride5,8317%
70307Amylase217%
70468Melkzuur5,5516%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed13,9116%
70303Sediment1,0916%
70421Fosfaat4,8216%
70469Magnesium5,8913%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed16,5613%
70717Differentiele telling (hand)2,1311%
74065HbAlc1,1311%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,679%
74899Troponine, cardiale isovorm3,87%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine16%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,756%
71739Micro-albumine in urine1,256%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,674%
72573Thyrotrofine (TSH)14%
72649Ferritine14%
70424Alkali reserve8,334%
72582Foliumzuur14%
70738Trombinetijd83%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,53%
70128Kreatine23%
70820BNP/NT-proBNP23%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof23%
77451Antitrombine III activiteit13%
72646Parathormoon (PTH)1,53%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof3,53%
70483Ammoniak13%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym23%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).23%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)13%
70487Fibrinogeen1,53%
70460Triglyceriden13%
70714Eosinofielen tellen13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,9451%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,5451%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch26,740%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,7630%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,9526%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,2424%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch516%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,4310%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,87%
70517Beta lactamase test2,417%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,256%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.26%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,53%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4619%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,2332%
193021Logopedie.2,256%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie14%
193012Enkelvoudige ergotherapie1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd227%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,57%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5453%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3768%
39692Preassessment opname.1,2332%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).8,67%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,334%
190034Afwezigheidsdag13%
39691Preassessment dagopname.13%
;