(bv: 069799013, 099899053, 020110101, 990416028, 972804012, 020108189, 990062005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (129999053) met declaratienummer (15B873)

Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Met verpleegligdagen)


Prijs van: Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Met verpleegligdagen)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 45 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 7 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.8,2181%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,225%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,9124%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,1317%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.44,2756%
190204Verpleegdag.46,2644%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5428%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,7115%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,3313%
39739Duplexonderz. arterien of venen1,211%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,211%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).12%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.12%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).3,811%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.2,336%
38913Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.1,676%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39943Ambulante behandeling van ulcera cruris door middel van compressietherapie.6,1194%
38899Verwijderen zinklijmverband.17,54%
39940Ambulante behandeling van ulcera cruris door middel van compressietherapie, per been.2,54%
38898Aanleggen zinklijmverband.24%
39680Perifeer infuus inbrengen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6225%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,211%
87070Echografie van de buikorganen.19%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,336%
89070Echografie onderste extremiteit.1,676%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).16%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.14%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.12%
39494Echografie van het hart.12%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.22%
120090Lymfeklieronderzoek met afvloedmeting (092).12%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,1972%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).10,8972%
70419Kreatinine5,4770%
70116Ureum5,1468%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.25,466%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,3861%
70442Natrium6,3959%
70443Kalium6,1359%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,3959%
70715Trombocyten tellen5,1158%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,9857%
70703Bezinkingssnelheid3,7355%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,4655%
70718Differentiele telling (machinaal)4,0855%
74896Alkalische fosfatase3,4251%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.34,1444%
74802Albumine2,5936%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,1936%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,5427%
72649Ferritine1,8326%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,6726%
74801Eiwit3,3326%
70707Protrombinetijd10,1824%
70714Eosinofielen tellen3,921%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,621%
70716Reticulocyten tellen8,7819%
70437IJzer1,3319%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling15,9619%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3817%
74064Geglyceerde hemoglobine1,1317%
74065HbAlc1,1317%
70717Differentiele telling (hand)12,6317%
72573Thyrotrofine (TSH)1,5617%
72582Foliumzuur1,2915%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,7115%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.315%
70449Transferrine1,4315%
70119Chloride2,3313%
70421Fosfaat213%
72570Thyroxine (vrij T4)1,412%
74895Kreatine-fosfokinase1,7512%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,211%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,211%
70738Trombinetijd6,811%
70303Sediment1,811%
70469Magnesium7,211%
70307Amylase1,4910%
70460Triglyceriden19%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,259%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4,259%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie19%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,259%
70424Alkali reserve1,259%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,588%
70425Cholesterol, totaal16%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,676%
70820BNP/NT-proBNP16%
70496Osmolariteit3,676%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed36%
72575Thyroxine (T4)1,336%
70476Immunoglobuline, elk2,336%
74251Cholesterol, HDL2,676%
70130Urinezuur16%
70487Fibrinogeen14%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,54%
70108Diaceetzuur14%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)14%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,54%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)14%
70704Bloedingstijd44%
77291Haptoglobine14%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch14%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)14%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
70445IJzerbindingscapaciteit14%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)14%
74899Troponine, cardiale isovorm1,754%
71512Vitamine B6, Pyridoxine12%
72501Cortisol12%
70201Bloed (occult), kwalitatief22%
74803Myoglobine12%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk12%
70468Melkzuur22%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel12%
70494Cryoglobuline, kwalitatief12%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed22%
70428Angiotensine converting enzym22%
70123Homocysteine22%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)52%
71511Vitamine B1, Thiamine22%
72646Parathormoon (PTH)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,2551%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,5947%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch234%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,5331%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,5619%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,0717%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,512%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,259%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief14%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.24%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch14%
70517Beta lactamase test1,54%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,54%
70914Protozoaire cysten (concentratie)14%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch14%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.14%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,344%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk1,754%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media12%
70643Immunodiffusie reactie72%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.92%
71105HBs antigeen12%
70514Interactie MRC van twee antibiotica12%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).22%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.22%
70913Wormeieren (concentratie)22%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch12%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig42%
70620L-agglutinatie12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3326%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay14%
79993CLB-referentietarief.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,8919%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd93%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E13%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,754%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1183%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3313%
190034Afwezigheidsdag2,811%
39691Preassessment dagopname.12%
39692Preassessment opname.12%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).92%
190031Verkeerde bed82%
;