(bv: 131999228, 990516032, 972804021, 109999005, 129999062, 199299076, 120201010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999033) met declaratienummer (15C688)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekten van botspierstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekten van botspierstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 28 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1647%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2633%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2427%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,1712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,8692%
190205Verpleegdag klasse 3B.46,58%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4127%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,1123%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.18%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,495%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5814%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,5250%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,2847%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,233%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,4225%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,2625%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,3622%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,220%
81290MRI hersenen116%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.116%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.116%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,5714%
120030Statisch skeletonderzoek.1,1414%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,2914%
87070Echografie van de buikorganen.1,1712%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.18%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.16%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,336%
39492Echografie van de buikorganen.5,336%
89070Echografie onderste extremiteit.1,046%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).24%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,54%
88090MRI bekken.1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.19,2889%
70442Natrium4,5984%
70443Kalium4,6984%
70419Kreatinine4,4982%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,982%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,8978%
70116Ureum4,2976%
70715Trombocyten tellen3,4276%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12,3774%
70703Bezinkingssnelheid3,9371%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,9970%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,8870%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,1170%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,8767%
74896Alkalische fosfatase2,7866%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,4364%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,1551%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,9447%
74802Albumine1,6546%
70718Differentiele telling (machinaal)2,2344%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,7642%
74801Eiwit2,1136%
70303Sediment235%
70425Cholesterol, totaal1,4329%
74895Kreatine-fosfokinase1,926%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,6924%
70460Triglyceriden1,3723%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0922%
70421Fosfaat1,820%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,218%
72570Thyroxine (vrij T4)116%
70307Amylase1,8816%
74251Cholesterol, HDL1,5615%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)114%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2914%
70707Protrombinetijd5,2914%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,2313%
71511Vitamine B1, Thiamine1,4612%
72582Foliumzuur1,2912%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,4111%
70119Chloride2,4711%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,5311%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,5410%
70714Eosinofielen tellen3,210%
72649Ferritine1,2310%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,119%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,758%
70820BNP/NT-proBNP1,758%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,58%
70424Alkali reserve2,58%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,58%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,58%
70717Differentiele telling (hand)4,58%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,258%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,778%
70449Transferrine1,038%
70437IJzer1,038%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,097%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel66%
72646Parathormoon (PTH)16%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,336%
70716Reticulocyten tellen16%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,676%
70469Magnesium56%
70130Urinezuur1,676%
70481Cellen tellen in liquor2,676%
74899Troponine, cardiale isovorm1,495%
74151Lipase1,54%
71739Micro-albumine in urine14%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk16,54%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,54%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)24%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,54%
70468Melkzuur1,54%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk24%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk14%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof44%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk14%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,54%
70110Indican14%
74758Bence Jones eiwit14%
72640Beta-2-microglobuline14%
70202Bilirubine, kwalitatief1,54%
74065HbAlc1,793%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,193%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,2442%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk232%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,3628%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,8522%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,5319%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,3318%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,8816%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,410%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch310%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,810%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,758%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,758%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,336%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,85%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)14%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.24%
70517Beta lactamase test34%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2218%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,676%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.24,7855%
193012Enkelvoudige ergotherapie11,9418%
193021Logopedie.2,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie284%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie10,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd23%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0747%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4674%
190034Afwezigheidsdag2,8610%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,336%
;