(bv: 991516016, 099499020, 020112050, 149599010, 029199057, 089999074, 990816007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999038) met declaratienummer (15B028)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijnKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 14 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2246%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4644%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5438%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,335%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.35,993%
190205Verpleegdag klasse 3B.46,54%
190206Verpleegdag klasse 3C.384%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4622%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,1216%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,54%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,446%
38484Gipscorset.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,4676%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,2321%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,2821%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,3318%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,514%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,7512%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,29%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,29%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,29%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,338%
87070Echografie van de buikorganen.1,257%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,257%
120030Statisch skeletonderzoek.1,337%
89070Echografie onderste extremiteit.1,436%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.14%
83613Myelografie.14%
81290MRI hersenen14%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.14%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.24%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
39492Echografie van de buikorganen.24%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,54%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,7190%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,9581%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,7476%
70419Kreatinine3,8374%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,0672%
70442Natrium4,572%
70443Kalium4,5372%
70715Trombocyten tellen3,1770%
70116Ureum3,3770%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.11,5664%
74896Alkalische fosfatase2,362%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,3762%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,4160%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3358%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,456%
70703Bezinkingssnelheid3,0956%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3944%
70718Differentiele telling (machinaal)1,9640%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0739%
70303Sediment1,5430%
74802Albumine2,4828%
74801Eiwit1,927%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9227%
74895Kreatine-fosfokinase2,2523%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,3321%
70717Differentiele telling (hand)212%
70425Cholesterol, totaal1,4912%
74251Cholesterol, HDL1,3911%
70460Triglyceriden1,3911%
70421Fosfaat1,2811%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,511%
70707Protrombinetijd6,511%
70119Chloride1,4610%
70714Eosinofielen tellen1,29%
70820BNP/NT-proBNP1,49%
72573Thyrotrofine (TSH)19%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,89%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,57%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,257%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,57%
70424Alkali reserve1,57%
70108Diaceetzuur1,335%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym25%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,335%
70476Immunoglobuline, elk2,335%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,675%
72649Ferritine1,055%
72582Foliumzuur1,395%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,395%
70481Cellen tellen in liquor14%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,54%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk14%
74899Troponine, cardiale isovorm2,54%
70716Reticulocyten tellen14%
70496Osmolariteit24%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)14%
70469Magnesium14%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,54%
74151Lipase14%
70307Amylase14%
70449Transferrine1,073%
70437IJzer1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7432%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,8430%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,9630%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch9,9421%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,4716%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2914%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,6714%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,1511%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,156%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.4,535%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay14%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.34%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.14%
70517Beta lactamase test1,54%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)14%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,257%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.21,348%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)19%
193012Enkelvoudige ergotherapie6,29%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4655%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6573%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,568%
190034Afwezigheidsdag27%
;