(bv: 029499013, 182199045, 979002204, 109699016, 029199040, 100501056, 990616011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999070) met declaratienummer (15E347)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Osteoporose (botontkalking)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Osteoporose (botontkalking)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.153%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.127%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3320%
190009Klinisch intercollegiaal consult.17%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,2993%
190205Verpleegdag klasse 3B.527%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,233%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,527%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.17%
39942Huidreactie volgens Mantoux.17%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.17%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3360%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,1447%
87070Echografie van de buikorganen.1,1740%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,1740%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,527%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2527%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.120%
120030Statisch skeletonderzoek.120%
120034Skeletdensitometrie heupen.120%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,513%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.213%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.113%
120031Meerfasen skeletonderzoek.113%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.113%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.17%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.17%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.17%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.17%
88090MRI bekken.17%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.27%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.17%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.17%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70489ASAT, SGOT, transaminase2,9287%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,0887%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase387%
74896Alkalische fosfatase3,2387%
70419Kreatinine7,4687%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,8587%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,8380%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,0880%
70442Natrium880%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,5880%
70443Kalium8,3380%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8380%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.22,4280%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.673%
70715Trombocyten tellen7,2773%
72573Thyrotrofine (TSH)1,667%
74801Eiwit1,3360%
74802Albumine2,1160%
70116Ureum8,4460%
72649Ferritine1,553%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,6353%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk353%
70703Bezinkingssnelheid3,1353%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)147%
70718Differentiele telling (machinaal)247%
72582Foliumzuur1,1447%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine147%
70437IJzer1,5747%
70421Fosfaat2,1447%
70707Protrombinetijd3,8340%
70449Transferrine1,3340%
70307Amylase1,833%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,633%
70714Eosinofielen tellen1,7527%
74895Kreatine-fosfokinase127%
72570Thyroxine (vrij T4)1,527%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13,527%
70717Differentiele telling (hand)220%
77291Haptoglobine120%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,3320%
70108Diaceetzuur1,3320%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,3320%
70119Chloride1,3320%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).213%
70424Alkali reserve8,513%
70130Urinezuur113%
70468Melkzuur1,513%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed213%
70425Cholesterol, totaal1,513%
70469Magnesium113%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.213%
72646Parathormoon (PTH)1,513%
70476Immunoglobuline, elk313%
70716Reticulocyten tellen213%
70303Sediment2,513%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,513%
70487Fibrinogeen27%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)17%
70460Triglyceriden27%
72109Hydroxyproline27%
74065HbAlc27%
72576Trijoodthyronine (T3)17%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk17%
70184Immuno-electroforese, na concentratie27%
70496Osmolariteit37%
70820BNP/NT-proBNP17%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd17%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)17%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)17%
70212Calcium in faeces.37%
74251Cholesterol, HDL27%
70445IJzerbindingscapaciteit37%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.17%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)37%
74899Troponine, cardiale isovorm17%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).27%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,433%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,633%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,833%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,2527%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch127%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,3320%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch120%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd213%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.113%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch213%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch713%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).17%
70503Kweekproef op tuberculose17%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media37%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig17%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch17%
71105HBs antigeen47%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief17%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay67%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.27%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.27%
72842Aluminium27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,2947%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,513%
190126IC opnametoeslag groep 1. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.17%
190127IC beademingstoeslag groep 1.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.160%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4280%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).47%
;