(bv: 020109078, 990916019, 990516016, 990022045, 972804003, 099899053, 149399026, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999076) met declaratienummer (15B046)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolom


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolomKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0360%
190011Eerste polikliniekbezoek.146%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.120%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.43,0897%
190205Verpleegdag klasse 3B.353%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2230%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,3826%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).17%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.13%
38404Percutane punctie van wervel- of tussenwervellichaam onder beeldvormende techniek.13%
38497Beenmergpunctie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38484Gipscorset.1,533%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3310%
38482Gipsbed ten behoeve van niet-operatieve redressie van ernstige verkromming van de wervelkolom.17%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.17%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.27%
38878Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, uitgebreid.13%
38894Verwijderen klein gips.13%
38422Conservatieve behandeling eenvoudige halswervel fractuur.13%
38895Verwijderen groot gips.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,6769%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,6164%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6760%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,3330%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,4521%
120030Statisch skeletonderzoek.117%
87070Echografie van de buikorganen.117%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,513%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.2,3310%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3310%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).110%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,57%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.17%
89070Echografie onderste extremiteit.17%
120031Meerfasen skeletonderzoek.17%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.17%
83290MRI thoracale wervelkolom.27%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.23%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.23%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.23%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.13%
88090MRI bekken.13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.13%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.23%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.23%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.13%
120230SPECT van skelet detail.13%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70703Bezinkingssnelheid11,3997%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,2297%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.21,1290%
70419Kreatinine8,7890%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,490%
70442Natrium8,9287%
70443Kalium9,0487%
70116Ureum6,7883%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,1177%
70715Trombocyten tellen7,9170%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,2860%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,1760%
74896Alkalische fosfatase3,9557%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.256%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,6953%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,3647%
70718Differentiele telling (machinaal)7,9346%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,1340%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,7434%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,4834%
74801Eiwit1,3330%
70303Sediment1,2230%
74802Albumine2,3127%
70421Fosfaat2,0727%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch16,4323%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,520%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,3320%
70717Differentiele telling (hand)3,3320%
70119Chloride217%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,217%
70820BNP/NT-proBNP1,6710%
70469Magnesium1,3310%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,6710%
70707Protrombinetijd4,947%
70307Amylase2,247%
70714Eosinofielen tellen5,57%
70204Gistproef3,57%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.17%
70468Melkzuur17%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed47%
72640Beta-2-microglobuline17%
70206Vertering, kwalitatief37%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie3,57%
70716Reticulocyten tellen17%
70476Immunoglobuline, elk37%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd17%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,57%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,57%
70110Indican1,57%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling17%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief17%
70424Alkali reserve3,264%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed13%
70312Bloed (occult) in diverse materialen13%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.53%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk33%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)33%
74895Kreatine-fosfokinase13%
70437IJzer13%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)123%
77291Haptoglobine13%
70130Urinezuur13%
72649Ferritine13%
74899Troponine, cardiale isovorm13%
70108Diaceetzuur13%
72582Foliumzuur13%
70184Immuno-electroforese, na concentratie13%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk33%
70487Fibrinogeen13%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine13%
70202Bilirubine, kwalitatief13%
74151Lipase23%
70449Transferrine13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,3350%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,8646%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,0746%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,6943%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8,833%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,2230%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,6326%
70503Kweekproef op tuberculose1,5723%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,7123%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,8320%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,8320%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,2513%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,3310%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.17%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,57%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.17%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,57%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch13%
70643Immunodiffusie reactie33%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.13%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).33%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).13%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd33%
70913Wormeieren (concentratie)13%
70517Beta lactamase test13%
70002Hybridisatie, handmatig13%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3320%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay9,6710%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.27%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,9240%
193012Enkelvoudige ergotherapie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd211%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0936%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1663%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).24,434%
;