(bv: 100501016, 179799019, 189999004, 020117003, 020107042, 990035008, 170901047, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301049) met declaratienummer (15C804)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 44 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,149%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0422%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7420%
190009Klinisch intercollegiaal consult.9,25%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,2287%
190205Verpleegdag klasse 3B.35,2313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,757%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,2818%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,759%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,198%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.17%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.13%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.13%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.12%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).12%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.12%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.2,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
88178Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,810%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,254%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,485%
87070Echografie van de buikorganen.1,6671%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2331%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,4725%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,0813%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.110%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.110%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,119%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,336%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,676%
120501PET WB (whole body), oncologie.15%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.14%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.14%
88118Antegrade pyleografie.1,254%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.14%
120060Longperfusieonderzoek.1,094%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,673%
120030Statisch skeletonderzoek.13%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.23%
81290MRI hersenen1,333%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,333%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.1,333%
39494Echografie van het hart.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,673%
120102Renografie met farmacologische interventie.13%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,133%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).12%
87090MRI abdomen.12%
120101Renografie (102).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).19,0797%
70442Natrium24,3897%
70443Kalium23,4497%
70419Kreatinine24,6697%
70116Ureum20,196%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,1796%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.57,2294%
70689C-reactive proteinen (CRP)13,3994%
70715Trombocyten tellen12,4193%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,2289%
74896Alkalische fosfatase5,0889%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,0389%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.9,188%
70489ASAT, SGOT, transaminase587%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,8286%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.28,5786%
74802Albumine7,4583%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,0278%
70421Fosfaat7,6377%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,877%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,3971%
70718Differentiele telling (machinaal)3,5465%
70303Sediment2,1764%
74801Eiwit4,4864%
70703Bezinkingssnelheid2,7657%
70119Chloride5,1256%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,1453%
70469Magnesium5,452%
74895Kreatine-fosfokinase2,7248%
70707Protrombinetijd8,6342%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,6942%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,9942%
72649Ferritine1,4141%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2939%
72582Foliumzuur1,1839%
70437IJzer1,3738%
70424Alkali reserve7,6134%
70716Reticulocyten tellen333%
70449Transferrine1,3932%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,9732%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2632%
70307Amylase1,9432%
70717Differentiele telling (hand)3,4532%
70820BNP/NT-proBNP2,4127%
72646Parathormoon (PTH)1,4227%
70468Melkzuur2,1927%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,1626%
70496Osmolariteit4,3724%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2624%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,5923%
70130Urinezuur1,9522%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,1922%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,4319%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,7418%
77291Haptoglobine1,1916%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,616%
74899Troponine, cardiale isovorm1,3813%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)213%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,5413%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,5413%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,7713%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,5413%
74151Lipase1,5413%
70425Cholesterol, totaal1,1813%
70445IJzerbindingscapaciteit2,0713%
70460Triglyceriden1,3111%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,910%
72501Cortisol1,569%
70487Fibrinogeen1,899%
70208Amylase1,339%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,899%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,758%
71511Vitamine B1, Thiamine1,138%
70714Eosinofielen tellen2,758%
70476Immunoglobuline, elk3,297%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu37%
71739Micro-albumine in urine1,437%
74251Cholesterol, HDL1,57%
74065HbAlc1,067%
70483Ammoniak1,336%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,176%
70215Melkzuur, kwantitatief2,25%
70202Bilirubine, kwalitatief2,85%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,45%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,65%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,85%
74803Myoglobine2,65%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling14%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk2,254%
70184Immuno-electroforese, na concentratie1,54%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk34%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk2,254%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine1,954%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof103%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,333%
74064Geglyceerde hemoglobine1,333%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,333%
70455Cholinesterase13%
72640Beta-2-microglobuline13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)23%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)13%
72508Aldosteron1,333%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk23%
72647Renine1,333%
77451Antitrombine III activiteit1,673%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen43%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek1,333%
70212Calcium in faeces.1,333%
70312Bloed (occult) in diverse materialen22%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)12%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,52%
72565Prolactine (PRL)12%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling82%
72502Cortisol, vrij12%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief1,52%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.12%
70659Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten)322%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,52%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof12%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie2,52%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)22%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,52%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1374%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,6768%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,561%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch29,8553%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,9850%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,5545%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,3136%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,529%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,1423%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,6411%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,8211%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,910%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,7610%
71105HBs antigeen1,759%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd7,138%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,758%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,676%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,336%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay26%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,45%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,54%
70643Immunodiffusie reactie1,54%
70517Beta lactamase test24%
70503Kweekproef op tuberculose23%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling73%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,333%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,333%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,333%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk32%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.12%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)32%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.2,52%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,52%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5732%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,6613%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,297%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.5,25%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,54%
79993CLB-referentietarief.7,333%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,333%
72900Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol).32%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,7342%
193021Logopedie.9,297%
193012Enkelvoudige ergotherapie4,147%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190854Intercollegiaal consult arts - revalidatie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,5937%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,677%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190126IC opnametoeslag groep 1. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1368%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2362%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).17,5812%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,754%
190034Afwezigheidsdag23%
190031Verkeerde bed25,52%
190038Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis.23,52%
;