(bv: 979001250, 019999046, 020107009, 089999067, 140301023, 990616040, 219899034, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301052) met declaratienummer (15C807)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5949%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,2847%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0937%
190009Klinisch intercollegiaal consult.104%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,5791%
190205Verpleegdag klasse 3B.349%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8661%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,1412%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).19%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,54%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.14%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.14%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,8612%
87048Abcesdrainage met CT.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,9286%
87070Echografie van de buikorganen.1,5663%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1721%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1721%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3316%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.114%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.112%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,257%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.17%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,57%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,57%
39492Echografie van de buikorganen.17%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,675%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.15%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.15%
120102Renografie met farmacologische interventie.14%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.24%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,54%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).14%
120030Statisch skeletonderzoek.1,54%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium25,196%
70419Kreatinine25,4296%
70442Natrium25,9396%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,8996%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.53,6295%
70116Ureum23,0195%
70715Trombocyten tellen12,4395%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,0795%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,7293%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,7191%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,5689%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,489%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,4689%
74896Alkalische fosfatase5,5588%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,1388%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,1886%
74802Albumine7,2286%
74801Eiwit3,5386%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.25,2884%
70421Fosfaat7,7380%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,9672%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed10,368%
70718Differentiele telling (machinaal)4,8268%
70703Bezinkingssnelheid3,5765%
72649Ferritine1,5564%
70303Sediment2,4254%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3654%
72582Foliumzuur1,2852%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,6649%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,5847%
70437IJzer1,7547%
74895Kreatine-fosfokinase2,5246%
72573Thyrotrofine (TSH)1,7746%
70119Chloride7,8243%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,9542%
70449Transferrine1,642%
70469Magnesium8,3739%
72570Thyroxine (vrij T4)1,7339%
70707Protrombinetijd7,2137%
70716Reticulocyten tellen1,937%
72646Parathormoon (PTH)1,8637%
70307Amylase2,8332%
70468Melkzuur5,1730%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,8630%
70717Differentiele telling (hand)3,4130%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling10,1830%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)226%
70130Urinezuur1,7626%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,2326%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,8523%
70424Alkali reserve6,7723%
70820BNP/NT-proBNP2,521%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,8321%
70425Cholesterol, totaal1,3321%
70714Eosinofielen tellen4,5519%
74065HbAlc1,2719%
77291Haptoglobine1,2719%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)118%
70445IJzerbindingscapaciteit2,318%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,4416%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,4416%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)15,7916%
70460Triglyceriden1,514%
74899Troponine, cardiale isovorm2,514%
74251Cholesterol, HDL1,5712%
70496Osmolariteit2,1412%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,4312%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.112%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)4,8311%
71511Vitamine B1, Thiamine111%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,1711%
74064Geglyceerde hemoglobine1,3310%
70737Tromboplastinetijd, partieel12,79%
70487Fibrinogeen1,29%
70208Amylase2,49%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch5,257%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)47%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,257%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,257%
71739Micro-albumine in urine1,757%
70184Immuno-electroforese, na concentratie2,675%
72501Cortisol8,675%
74803Myoglobine1,675%
70428Angiotensine converting enzym15%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk315%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk25%
70476Immunoglobuline, elk3,335%
77451Antitrombine III activiteit15%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu4,675%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).3,345%
70483Ammoniak2,74%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,54%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen24%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief14%
70204Gistproef24%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof64%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk14%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,54%
72576Trijoodthyronine (T3)1,54%
70108Diaceetzuur2,54%
74758Bence Jones eiwit1,54%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,54%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)14%
70114Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief1,513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,2969%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,6162%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,1258%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,6158%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch27,7451%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,9428%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,0821%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch6,2719%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.319%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay518%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief214%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,514%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,4312%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,9911%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,8311%
71105HBs antigeen1,29%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,69%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,237%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd5,947%
70503Kweekproef op tuberculose2,237%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.3,57%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,57%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,757%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling1,675%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,54%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch9,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0626%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,5612%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,6314%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay15%
72896Lithium84%
79993CLB-referentietarief.14%
79996Registratietarief diabetesdienst.14%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay9,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,5344%
193021Logopedie.34%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,54%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,5339%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,1716%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4660%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,257%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8570%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,3525%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).12,8712%
190034Afwezigheidsdag1,69%
;