(bv: 089999012, 991416024, 089999074, 099799029, 119899027, 990022066, 990027151, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149599013) met declaratienummer (15C884)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van nier(en) of urineleidersKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 18 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,9174%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,7147%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1917%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,0766%
190205Verpleegdag klasse 3B.39,8234%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,324%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,417%
39859Cysto-urethroscopie.110%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,57%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.17%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.23%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
39739Duplexonderz. arterien of venen13%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.13%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.13%
39839Spirografische longfunctiebepaling.13%
36581Prostaatbiopsie voor histologisch onderzoek het betreft hier een punctie met een dikke naald of een holle gespleten mandrijn.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39161Endoscopisch katheteriseren of sonderen van nierbekken of ureter.13%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,0113%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,3310%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,216%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.13%
87078Abcesdrainage met echografie.1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,4567%
87070Echografie van de buikorganen.2,2751%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6339%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,8624%
89070Echografie onderste extremiteit.113%
120501PET WB (whole body), oncologie.110%
88118Antegrade pyleografie.1,3310%
39492Echografie van de buikorganen.110%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,987%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.17%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.27%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.17%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.17%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.17%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.17%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,57%
120102Renografie met farmacologische interventie.1,57%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.17%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.17%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,57%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).17%
120030Statisch skeletonderzoek.13%
87090MRI abdomen.23%
81290MRI hersenen13%
120031Meerfasen skeletonderzoek.13%
88090MRI bekken.13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.13%
39479Echografie van de nier.13%
120100Nieronderzoek statisch (DMSA).23%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.23%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.13%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).13%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.13%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).27,2493%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling18,6793%
70419Kreatinine24,6993%
70442Natrium25,5393%
70443Kalium20,6493%
70116Ureum21,0290%
70715Trombocyten tellen12,8190%
70689C-reactive proteinen (CRP)15,3180%
74896Alkalische fosfatase6,2377%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,5174%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,9274%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,8374%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,4274%
74802Albumine7,1171%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,8771%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,1571%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.24,2467%
74801Eiwit11,8767%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8,9667%
70303Sediment6,2264%
70421Fosfaat7,8564%
70718Differentiele telling (machinaal)3,1257%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.28,1356%
70703Bezinkingssnelheid3,6156%
70119Chloride5,2851%
70707Protrombinetijd5,0944%
70717Differentiele telling (hand)2,6437%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)6,834%
70424Alkali reserve10,134%
70307Amylase8,1430%
70469Magnesium4,4630%
72573Thyrotrofine (TSH)130%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,2330%
74895Kreatine-fosfokinase2,0130%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,527%
70130Urinezuur5,3827%
70425Cholesterol, totaal4,0127%
74251Cholesterol, HDL6,5227%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,1526%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,2924%
72646Parathormoon (PTH)224%
70714Eosinofielen tellen2,6720%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,1720%
70716Reticulocyten tellen2,6720%
74065HbAlc2,1820%
70460Triglyceriden5,0220%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,1319%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)2,319%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,817%
70468Melkzuur1,4117%
71739Micro-albumine in urine3,2513%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)15,513%
77291Haptoglobine2,7513%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)13,513%
70496Osmolariteit2,7513%
72649Ferritine2,0113%
70481Cellen tellen in liquor11,8413%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,3310%
70487Fibrinogeen110%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch310%
70704Bloedingstijd1,6710%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,6710%
70483Ammoniak1,57%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym17%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie17%
72543C-peptide1,57%
70738Trombinetijd6,57%
70128Kreatine227%
70108Diaceetzuur2,57%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen37%
70110Indican1,57%
70820BNP/NT-proBNP27%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,037%
74151Lipase1,017%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)13%
72541Insuline63%
70212Calcium in faeces.13%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine13%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)13%
72424Apolipoproteine A, B, C, E13%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)23%
72508Aldosteron13%
74899Troponine, cardiale isovorm13%
72570Thyroxine (vrij T4)13%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)13%
72511Testosteron13%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie13%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis23%
70494Cryoglobuline, kwalitatief13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk13%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)13%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)13%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
70184Immuno-electroforese, na concentratie23%
72582Foliumzuur13%
77451Antitrombine III activiteit13%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,566%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,5960%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,8956%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,8756%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch22,9346%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,7429%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,929%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief4,8824%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,8417%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,2513%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,0113%
71105HBs antigeen110%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,3310%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.510%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,0110%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,57%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum7,57%
70503Kweekproef op tuberculose27%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay37%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,547%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch23%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)13%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.13%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)43%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)83%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd23%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.13%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media23%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)13%
70620L-agglutinatie13%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling23%
70517Beta lactamase test1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1644%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay4,7513%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie8,0613%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay910%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk73%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk23%
72857Lood, kwantitatief m.b.v. AAS in bloed13%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,4324%
193012Enkelvoudige ergotherapie123%
193021Logopedie.53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd9,618%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E154%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.251%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,9256%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,217%
190034Afwezigheidsdag2,4117%
39692Preassessment opname.17%
39691Preassessment dagopname.13%
190038Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis.53%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).103%
;