(bv: 990004039, 979002176, 110801008, 029199135, 990916025, 029299007, 991216013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149599021) met declaratienummer (15C890)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nierontsteking


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij NierontstekingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 52 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 17 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5760%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1748%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6935%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,018%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.58,2160%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,740%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,2556%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,143%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.112%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).68%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.24%
36082Nierbiopsie.14%
39843Bewakingstelemetrie.14%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.14%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.14%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.3,0427%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,6812%
39977De eerste acute nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc.14%
39978Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.144%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,6191%
87070Echografie van de buikorganen.1,9671%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2532%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2616%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2616%
89070Echografie onderste extremiteit.1,6612%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,3412%
81290MRI hersenen1,58%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.18%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,58%
120101Renografie (102).1,018%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.24%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.24%
86970Echografie van mamma.14%
83290MRI thoracale wervelkolom.24%
120031Meerfasen skeletonderzoek.14%
88090MRI bekken.14%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.14%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.14%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.14%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.24%
120152Tumorlokalisatie mbv peptiden e.d. (153).14%
39494Echografie van het hart.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.14%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.14%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.24%
120280SPECT van abdomen.34%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,024%
87090MRI abdomen.1,024%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium43,8496%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling19,8796%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3296%
74802Albumine17,396%
70443Kalium41,3596%
70419Kreatinine42,3596%
70116Ureum34,4896%
70715Trombocyten tellen17,6896%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.61,0896%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.14,3892%
74801Eiwit15,5192%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,5992%
70689C-reactive proteinen (CRP)15,7992%
70421Fosfaat11,9788%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.130,0584%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,0383%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,0180%
74896Alkalische fosfatase6,7680%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,5680%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,180%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,2479%
70469Magnesium5,1667%
70718Differentiele telling (machinaal)6,4764%
70707Protrombinetijd6,4263%
70703Bezinkingssnelheid3,1960%
72573Thyrotrofine (TSH)2,0456%
70425Cholesterol, totaal2,7656%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4256%
70303Sediment4,0156%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,5255%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,1751%
70307Amylase2,1751%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,749%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,8748%
70460Triglyceriden2,0648%
74895Kreatine-fosfokinase1,9447%
72649Ferritine1,6444%
70119Chloride3,1944%
70717Differentiele telling (hand)4,0144%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling11,4643%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,3843%
70437IJzer1,7641%
74251Cholesterol, HDL2,6740%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,0140%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,6736%
70476Immunoglobuline, elk5,8435%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,4735%
71739Micro-albumine in urine2,5935%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.3,2532%
72582Foliumzuur1,3832%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,5132%
70449Transferrine1,2529%
72646Parathormoon (PTH)1,1228%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,8628%
70130Urinezuur1,7228%
70424Alkali reserve15,6425%
70716Reticulocyten tellen2,1724%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,1724%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,524%
70468Melkzuur3,0124%
74065HbAlc2,2821%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)120%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,820%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,420%
77291Haptoglobine120%
70496Osmolariteit2,0120%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,2219%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)3,3816%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)2,2516%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)6,7516%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk116%
70704Bloedingstijd1,2516%
70820BNP/NT-proBNP216%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)3,3316%
70184Immuno-electroforese, na concentratie2,8216%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,7916%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk1,7916%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,815%
70445IJzerbindingscapaciteit2,9912%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,3312%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.112%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,6712%
74151Lipase2,3512%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)1,0112%
70487Fibrinogeen3,0212%
74758Bence Jones eiwit3,4412%
70128Kreatine37,58%
78041Zwangerschapsreactie uit serum18%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie1,58%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,58%
70714Eosinofielen tellen48%
74064Geglyceerde hemoglobine18%
70202Bilirubine, kwalitatief1,58%
77451Antitrombine III activiteit18%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu28%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,058%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,625%
70211Eiwit22,84%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.24%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).14%
72420IgG subklassen44%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief24%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)14%
72501Cortisol24%
71511Vitamine B1, Thiamine24%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof34%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.14%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).44%
72564Vasopressine (antidiuretisch hormoon, ADH)14%
71512Vitamine B6, Pyridoxine24%
74764Prealbumine14%
70723Heparine-tolerantie test14%
70428Angiotensine converting enzym14%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof164%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen14%
74805Antitrypsine, alfa-I24%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).34%
70736Bloedstollingsfactor X24%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)14%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep14%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling24%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)14%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,8864%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,4159%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,5552%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,5552%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch25,5444%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,0343%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,5140%
71105HBs antigeen1,5139%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,8932%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,7328%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,5224%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,8424%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk2,3116%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1012%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.112%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief212%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,3312%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,58%
70517Beta lactamase test2,58%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,58%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,538%
70620L-agglutinatie24%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)14%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd84%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)14%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.14%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media14%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)24%
70503Kweekproef op tuberculose24%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch64%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,9455%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,8343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.216%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,2716%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,6712%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay8,58%
72842Aluminium14%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie44%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.54%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk94%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.22,1428%
193021Logopedie.178%
193012Enkelvoudige ergotherapie14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190854Intercollegiaal consult arts - revalidatie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6548%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4267%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.4,7616%
190034Afwezigheidsdag28%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).14%
39692Preassessment opname.14%
;