(bv: 029499034, 109599014, 199299052, 119899005, 979001181, 972802078, 099499027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149999039) met declaratienummer (15B223)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Goedaardige prostaatvergroting


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Goedaardige prostaatvergrotingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 7 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.3,381%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.481%
190011Eerste polikliniekbezoek.257%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.45,9381%
190205Verpleegdag klasse 3B.3219%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5,3357%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.219%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.119%
39839Spirografische longfunctiebepaling.319%
39859Cysto-urethroscopie.119%
39870Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen.4,075%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).119%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.4,4543%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,695%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.138%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.138%
39479Echografie van de nier.119%
88118Antegrade pyleografie.119%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.119%
120030Statisch skeletonderzoek.119%
87070Echografie van de buikorganen.119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70116Ureum13,92100%
70715Trombocyten tellen2,86100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,58100%
70419Kreatinine16,2100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,92100%
70442Natrium15,44100%
70443Kalium15,25100%
74896Alkalische fosfatase2,895%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.85,0281%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,576%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6476%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.376%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,7576%
74802Albumine2,7576%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,7576%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,7576%
70689C-reactive proteinen (CRP)15,162%
70703Bezinkingssnelheid4,9362%
74895Kreatine-fosfokinase257%
74801Eiwit557%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,6757%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,538%
70108Diaceetzuur138%
70707Protrombinetijd13,538%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine238%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,538%
70119Chloride2,538%
70717Differentiele telling (hand)338%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,538%
74065HbAlc3,538%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).138%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,6124%
70425Cholesterol, totaal319%
72582Foliumzuur219%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof419%
70468Melkzuur619%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed919%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2119%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof419%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)519%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)219%
70496Osmolariteit119%
72649Ferritine119%
70209Lipase319%
70820BNP/NT-proBNP119%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd119%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.219%
70421Fosfaat619%
72573Thyrotrofine (TSH)219%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)419%
70303Sediment619%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)119%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,2576%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,2576%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch8,3357%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)238%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,538%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14419%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch319%
70517Beta lactamase test119%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.519%
193012Enkelvoudige ergotherapie419%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.3,3962%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.119%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,0862%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,538%
;